lagen.nu

Borgenär

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Borgenär, eller fordringsägare, är den som har en fordran på någon.

Den typiske borgenären är den som lånat ut pengar men även en säljare som inte fått betalt kan betecknas borgenär.

Den som är skyldig pengar betecknas gäldenär.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Borgenär finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1988 s. 140: I ärende om kallelse på okända borgenärer har TR:n antecknat att ingen borgenär gett sig till känna inom anmälningstiden. Till TR:n hade emellertid kommit in anmälan från en borgenär men anmälan hade...
NJA 1989 s. 28: Fråga om behörighet för borgenär att föra talan mot beslut varigenom gäldenär på egen begäran försatts i konkurs.
NJA 1992 s. 351: Borgenär har ansetts ha en principiell skyldighet att beakta att borgensmans regressrätt inte helt eller delvis går förlorad. Bank, som åsidosatt denna skyldighet och inte kunnat visa att...
NJA 1993 s. 517: Fråga om personer som föreslagits till granskningsmän i konkurs varit lämpliga för uppdraget. 7 kap 30 § KL.
NJA 1997 s. 701: Sedan borgenär ansökt om gäldenärs försättande i konkurs men innan domstol fattat beslut med anledning av ansökningen, har gäldenären betalat hela den skuld som legat till grund för denna....
RH 2013:22: Fråga om förordnande av boutredningsman på ansökan av borgenär. En person som hade lån hos borgenären mot säkerhet i fast egendom avled. Borgenären hade ingen praktisk möjlighet att ta säkerheten i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation