lagen.nu

Borgen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Borgen innebär att en fysisk person eller en juridisk person, åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, ofta betecknad gäldenären.

Åtagandet riktar sig mot borgenären. Ett löfte till gäldenären att teckna borgen är inget borgensåtagande.

Ansvaret innebär oftast betalning men det kan också omfatta fullgörelse av något annat slag till exempel fullgörelse av ett avtal eller en entreprenad.

Borgensansvaret är inte självständigt utan är en form av sidoförpliktelse till huvudförbindelsen för vilken borgen tecknats. Borgen är vanligast vid så kallat penninglån – av juristerna betecknade försträckning – vilket oftast är ett lån i bank eller av annat kreditinstitut. Borgen kan tecknas för alla typer av avtal, som hyresavtal eller fullföljande av ett avtal eller en entreprenad.

De viktigaste reglerna om borgen finns i 10 kap 8 § Handelsbalken och följande paragrafer.

I lagtexten betecknas borgensmannen gammalmodigt som löftesman. Det modernare ordet borgensman är att föredra. Det gäller bara att hålla isär begreppen och inte kalla honom borgenär.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Borgen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (53)

1995-3288: Borgen. När bank inte företagit någon kreditprövning och inte heller i önsvärd omfattning informerat borgensmannen om borgensåtagandets innebörd och konsekvenser har banken ansetts ha brustit i sitt...
1996-0285: Fråga om bank genom otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd har tillfogat borgensman sådan skada att skadestånd bör utgå enligt 18 § inkassolagen. Avgörande 1996-04-19; 96-0285
1996-6317: Borgen. Banken har inte ansetts skyldig att göra någon ny kreditprövning av gäldenären när denne begärt att få använda en tidigare beviljad kredit även för handel med optioner och borgensmannen...
NJA 1981 s. 1104: A tecknade med en bank kontrakt om checkkonto med kredit. Som säkerhet för fullgörande av A:s förpliktelser på grund av kontraktet ställde A och B, vilka var sammanboende, såsom pant ett pantbrev i...
NJA 1983 s. 332: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på villkor i samband med borgensåtagande i rembursförbindelse att banken ägde utan borgensmannens hörande medge ändring i de för rembursen stipulerade...
NJA 1986 s. 198: Sedan två personer solidariskt gått i borgen såsom för egen skuld för fullgörande av viss ersättningsskyldighet som kunde åläggas hyresvärd mot hyresgäst, har hyresgästen inom den tvååriga...
NJA 1986 s. 454: När ett borgensåtagande gäller endast visst begränsat belopp av en fordran har det, i vart fall när det är fråga om proprieborgen, ansetts i princip stå borgenären fritt att avräkna betalning som...
NJA 1989 s. 269: Fem personer verksamma i ett aktiebolag tecknade generell proprieborgen för bolagets förpliktelser gentemot en bank. Vidare tecknades särskild proprieborgen av två andra personer för den kredit som...
NJA 1989 s. 546: Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.
NJA 1989 s. 739: Kommuns förbindelse enligt 19 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) har ansetts i fråga om regressrätt mot låntagaren likställd med borgen som tillkommit efter anmodan av gäldenären.
NJA 1990 s. 245: Skyldighet att infria enkel borgen i det fall att gäldenären försatts i konkurs har ansetts inträda redan innan konkursen avslutats när bevisning förebringats om den utdelning i konkursen som...
NJA 1990 s. 35: Två makar har åtagit sig ett garantiansvar för att ett bolag skulle fullgöra sin förpliktelse att utge pension till en tredje person. Den särskilda regeln i 2 § 3 st preskriptionslagen om beräkning...
NJA 1990 s. 631: Den som har infriat ett borgensåtagande för en arrendators skyldig. heter mot jordägaren kräver arrendatorn på det utgivna beloppet. Tvisten har inte ansetts utgöra en arrendetvist som skall tas upp...
NJA 1991 s. 277: Sedan pantbrev i en fastighet lämnats som säkerhet för ett lån och för ett borgensåtagande avseende samma lån, har borgenären utlämnat pantbrevet till annan än borgensmannen. Borgenären har ansetts...
NJA 1992 s. 316: En borgenärs fordran på gäldenär var förenad med förmånsrätt. Fråga i mål om utdelning i konkurs huruvida fordringen efter betalning övergått på annan borgenär med bibehållen förmånsrätt 3 §...
NJA 1992 s. 351: Borgenär har ansetts ha en principiell skyldighet att beakta att borgensmans regressrätt inte helt eller delvis går förlorad. Bank, som åsidosatt denna skyldighet och inte kunnat visa att...
NJA 1992 s. 375: En kommun har genom kommunstyrelsens ordförande och kommunens kanslichef till en bank avgett en skriftlig förklaring av innehåll bl a att ett aktiebolag, i vilket en kommunal stiftelse var...
NJA 1993 s. 163: Tre personer har ingått en generell borgen för en annan persons skulder till en bank. Banken har sedan beviljat gäldenären kredit vid tre olika tillfällen. Till säkerhet för två av krediterna erhöll...
NJA 1994 s. 381: Fråga om kontokortsföretags informationsskyldighet gentemot borgensman.
NJA 1994 s. 474: Fråga vid proprieborgen huruvida borgensmannen mot borgenärens krav på att infria borgensåtagandet till kvittning äger åberopa en motfordran som huvudgäldenären har mot borgenären.
NJA 1994 s. 95: Vid förvärv av en fritidsbåt på avbetalning har X, till vilken båten skulle levereras, tecknat borgen på kontraktet såsom för egen skuld, medan som köpare angivits X:s f d maka Y. I överensstämmelse...
NJA 1995 s. 197: Beslut i frågor som hänskjutits av TR till HD:s prövning. I samband med att en bank har lånat ut pengar har ett försäkringsbolag utställt kreditförsäkringar genom att gå i borgen för låntagarnas...
NJA 1995 s. 418: Giltigheten av en vederlagsfri borgensförbindelse med hänsyn till utbetalningsförbudet i 12 kap 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) har ansetts skola prövas med beaktande av förhållandena då...
NJA 1996 s. 19: Brister i banks kreditprövning har inte ansetts vara av det mera kvalificerade slag som kunnat medföra att borgensmans ansvar till någon del faller bort.
NJA 1997 s. 240: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären betalat till kreditgivaren - en bank - när banken, på anfordran av förvaltaren i gäldenärens kort därefter inträffade konkurs,...
NJA 1997 s. 281: Prövningstillstånd i HovR. Frågor rörande preskription av borgensåtagande för bostadshyresfordran.
NJA 1997 s. 524: En privatperson gick i borgen för ett kommersiellt leasingavtal med en klausul om skadestånd. Betalningsskyldigheten enligt borgensåtagandet har jämkats med hänsyn till omständigheterna.
NJA 1997 s. 58: När borgenären i ett fortlöpande affärsförhållande ersatts med ny borgenär som övertagit den tidigare borgenärens kreditverksamhet, har borgensåtagandet mot den ursprunglige borgenären ansetts gälla...
NJA 1997 s. 813: Ett lån i utländsk valuta har förfallit till betalning och därvid enligt villkoren för lånet omräknats till svenska kronor. Borgensmannen, som tillika var ställföreträdare för gäldenären (ett...
NJA 1998 s. 583: Fråga vilken betydelse en borgensförbindelse har för straffansvar och skadeståndsskyldighet för förskingringsbrott, när borgensåtagandet avsett också annan betalningsskyldighet än den som gällt de...
NJA 1998 s. 757: Fråga om värdet av de olika tvisteföremålen skall sammanräknas vid tillämpning av kravet på prövningstillstånd i HovR enligt 49 kap 12 § 1 st RB, när talan förs mot fyra borgensmän som i separata...
NJA 1998 s. 852: En privatperson som leasat en personbil överlät sina rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalet på det företag där han vid tillfället var anställd och fick samtidigt teckna borgen för...
NJA 1999 s. 325: Exportkreditnämnden är enligt sina garantivillkor skyldig att till garantitagaren överföra vissa belopp om betalning inflyter till nämnden från gäldenär. Annan part som ställt borgen för vad som inte...
NJA 1999 s. 408: Till säkerhet för ett aktiebolags förpliktelser gentemot en bank ingick ägarna generell proprieborgen utan begränsning till belopp. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten enligt 36 § avtalslagen.
NJA 2000 s. 482: Genom ett förlikningsavtal hade borgensmän åtagit sig att betala ett visst belopp till borgenären. Huvudgäldenärerna hade till följd av förlikningsavtalet befriats från motsvarande del av sin skuld...
NJA 2000 s. 557: Eftersom borgensmän ansetts ha subrogationsrätt till en pant som utgör säkerhet för huvudfordringen, har borgensåtagandets giltighet inte påverkats av att ett överhypotek i panten pantsatts för annan...
NJA 2000 s. 569: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år efter förbindelsens tillkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130).
NJA 2000 s. 97: När en person som tecknat en proprieborgen avlidit har ansvaret för borgensförbindelsen ansetts gå över på den avlidnes dödsbo.
NJA 2001 s. 191: Chefstjänsteman i bank har ansetts genom ställningsfullmakt vara behörig att ingå avtal om begränsningar i giltigheten av borgensförbindelse (I) samt avtal enligt vilket låntagares...
NJA 2005 s. 44: Borgen. Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga regler upplösts efter konkursens avslutande har varit gäldenär i ett fordringsförhållande. Bolagets upplösning har inte ansetts...
NJA 2008 s. 878: Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. En borgensman som ingått proprieborgen för fullgörandet av förpliktelser enligt ett avtal gällande ett löpande kontraktsförhållande har...
NJA 2010 s. 629: Mellan en beställare och en underentreprenör har avtalats att visst vite ska utgå ifall omhändertagen egendom förkommer. Fråga om vitet utesluter skyldighet att ersätta överstigande skada och om...
NJA 2014 s. 107: Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen, även när gäldenären har avlidit innan huvudfordringen preskriberades.
NJA 2017 s. 482: Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.
NJA 2017 s. 569: Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var...
RH 1993:137: Ett svenskt bolag, SARA AB, har på ett hyreskontrakt, ingånget i Norge mellan två norska bolag som hyresvärd och ett norskt dotterbolag till SARA AB, SARA Hotel A/S, som hyresgäst, tecknat...
RH 1995:10: En person har ingått en generell borgen för sin makes skulder till en bank. Fråga huruvida borgensansvaret helt eller delvis har bortfallit genom att borgensavtalet varit oklart och banken gjort en...
RH 1995:142: Borgensman har befunnits inte vara bunden av sitt borgensåtagande då huvudavtalet, utan hans medgivande, ändrats och i något avseende kommit att innebära ett utökat åtagande.
RH 1996:111: A och B har gått i borgen såsom för egen skuld för lån som ett aktiebolag tagit i en bank. Krediten har sedermera höjts vid två tillfällen. A och B har kvarstått som borgensmän. A och B har utgjort...
RH 1996:73: I ett mål om fordran på grund av borgensförbindelse har invändning gjorts om förfalskning av borgensmannens underskrift. Bevisbördan för att borgensmannen faktiskt undertecknat borgensförbindelsen...
RH 2000:60: Vid verkställighet av lagakraftvunnet avgörande mot proprieborgensman har denne invänt att fordringen i ett senare mål mellan borgenären och huvudgäldenären genom stadfäst förlikning fastställts till...
RH 2004:45: Ogiltighet enligt förutsättningsläran.
RH 2008:35: Ett schweiziskt bolag har tecknat proprieborgen för ett svenskt aktiebolags förpliktelser gentemot en svensk bank. Svensk rätt har ansetts tillämplig på borgensåtagandet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation