lagen.nu

Bonus

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bonus" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bonus finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

AD 2003 nr 104: Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt till skadestånd med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer. Sedan denna fråga besvarats nekande skall...
AD 2010 nr 63: Vid ett bolag träffades avtal med två arbetstagare om långsiktig bonus baserad på bolagets OEAD-resultat. Fråga om villkoren för rätt till bonus varit uppfyllda och därvid hur avtalens OEAD-begrepp...
AD 2010 nr 74: En arbetstagare hos ett bolag omfattades av det bonusprogram för långsiktig bonus som gällde för vissa arbetstagare i bolagets ledningsgrupp. Rätten till bonus förutsatte att bolagets ackumulerade...
AD 2015 nr 74: Kollektivavtalstolkning. Tvist har uppkommit bl.a. om vissa delar i en på visst sätt beräknad resultatbonus ska ingå som en rörlig lönedel (P) i det genomsnittliga förtjänstläget enligt § 4 mom 2...
NJA 1986 s. 253: Fråga om prövningstillstånd i HovR. I ett skadeståndsmål har uppkommit dels viss fråga om adekvat kausalitet, dels fråga om ansvar för förlust av trafikförsäkringsbonus. Det har ansetts så sannolikt...
NJA 1988 s. 396: I samband med trafikmätning kastade en kommunanställd en slang framför en bil, som då hastigt bromsades in och i anslutning härtill backade eller rullade bakåt, med skada på en bakomvarande bil som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation