lagen.nu

Bolagsman

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bolagsman" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (14)

AD 2014 nr 15: Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag.
NJA 1986 s. 268: Staten genom en kronofogdemyndighet väckte talan mot en person om betalningsskyldighet för ett handelsbolags skuld, därvid staten åberopade ett aktuellt registreringsbevis från ett handelsregister,...
NJA 1988 s. 580: Frågan huruvida bolagsmans rätt att väcka skadeståndstalan enligt 2 kap 14 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag var preskriberad enligt bestämmelserna i 15 § samma kap utgör inte en...
NJA 1989 s. 92: Bolagsman i handelsbolag har ansetts inte ha ett fortsatt ansvar gentemot bolagets borgenärer för förpliktelser från vilka bolaget befriats genom ackord. 2 kap 20 § 1 st lagen (1980:1102) om...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsbolagsregistret som bolagsman i ett handelsbolag, har ansetts inte kunna göras betalningsansvarig för handelsbolagets skulder enbart på grund av...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsregistret som bolagsman i ett handelsbolag, har ansetts inte kunna göras betalningsansvarig för handelsbolagets skulder enbart på grund av...
NJA 1990 s. 673: Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur handelsbolag.
NJA 1994 s. 231: Statens fordran mot en bolagsman avseende ett handelsbolags mervärdeskatteskuld har ansetts inte kunna avräknas, med tillämpning av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och...
NJA 1995 s. 654: A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget. Innan hans avgång blivit registrerad upptog handelsbolaget en kredit. Fråga vilken betydelse som, vid bedömningen av A:s...
NJA 1997 s. 190: Försäkringsgivare till ett upplöst handelsbolag förklarade att ersättning ur rättsskyddsförsäkring skulle utbetalas om bolaget intervenerade i en rättegång som en bolagets borgenär förde mot...
NJA 1997 s. 211: Sedan bolagsman i enkelt bolag försatts i konkurs, har i konkursboet ansetts ingå bolagsmannens andel av tillgångarna i bolaget, dvs utan avdrag för skulder. 4 kap 7 § 2 st jfr med 2 kap 30 § lagen...
NJA 2002 s. 173: Fråga om rätt till uteslutning av bolagsman i handelsbolag.
NJA 2005 s. 438: Beslut i fråga som hänskjutits av tingsrätt till prövning av HD. En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens...
NJA 2016 s. 1047: Sedan en bolagsman har utträtt ur ett handelsbolag hindrar bestämmelsen i 2 kap. 12 § handelsbolagslagen inte att han eller hon mot en annan bolagsman gör gällande fordringar som har sin grund i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation