lagen.nu

Bokföringsmässiga grunder

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att ett resultat beräknas enligt bokföringsmässiga grunder innebär att intäkter och utgifter redovisas för det år de hänför sig till enligt god redovisningssed. Detta innebär att inkomsterna och utgifterna påverkar verksamhetens överskott (och därmed vad som ska beskattas) det år som de är en inkomst eller utgift enligt företagsekonomiska principer. Exempelvis bokförs en fordran i normalfallet då den uppstår, och den kommande betalningen påverkar då inte resultatet.

Bokföringsmässiga grunder är motsatsen till kontantprincipen, där inkomster och utgifter bokförs då betalning gjorts eller mottagits.

Relaterade begrepp är belöpandeprincipen och matchningsprincipen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation