lagen.nu

Bil

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bil" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bil finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (46)

NJA 1981 s. 390: Den som fått del av föreläggande enligt 93 § 1 st fordonskungörelsen (1972:595) att styrka att brister på fordon avhjälpts kan inte genom försäljning av fordonet befria sig från skyldighet att...
NJA 1981 s. 750: Fråga om godtrosförvärv av panträtt i begagnad bil. Samma krav på aktsamhet har ansetts gälla som vid köp av sådan bil.
NJA 1982 s. 312: Fråga om godtrosförvärv av begagnad personbil av inte obetydligt värde, vilken överlåtits mellan två privatpersoner.
NJA 1982 s. 386: Vid bensinstation med självbetjäning har hink med vatten och tvättredskap ställts ut för att användas vid rengöring av vindrutor och lyktor. Fråga om föreståndarens ansvar för skada på kunds bil som...
NJA 1982 s. 59: En bil har använts som hjälpmedel vid tillgreppsbrott. Det finns inte någon särskild anledning räkna med att bilen skall komma till brottslig användning i fortsättningen. Föreligger särskilda skäl...
NJA 1983 s. 604: Ägaren till bilar som under tid då de var uthyrda uppställdes i strid med villkor för parkering på tomtmark har ansetts inte ådra sig betalningsskyldighet för parkeringsavgifter enbart därför att...
NJA 1983 s. 708: Fråga huruvida den som begett sig i egen bil från Bohuslän för att samma dag inställa sig vid Lunds TR men ej framkom i tid kunde som laga förfall för sin utevaro åberopa, att han i Halmstad fått fel...
NJA 1984 s. 271: Fråga huruvida köpare av begagnad bil ägt häva köpet enligt konsumentköplagen på grund av att bilens motor varit försliten.
NJA 1984 s. 659: En bilförare, som backat på en parkerad bil, har åtalats för obehörigt avvikande från trafikolycksplats. För att trafikolycka skall anses ha uppkommit i ett sådant sammanhang har fordrats att skada...
NJA 1984 s. 693: Internationella rättsförhållanden. En bil befinner sig utomlands när den blir föremål för en där giltig säkerhetsöverlåtelse. Sedan bilen förts till Sverige, har överlåtelsen med hänsyn till...
NJA 1984 s. 751: Tillgrepp av fortskaffningsmedel. Gärningsmannen har klättrat över ett nätstängsel kring en industritomt, tillgripit en personbil värd närmare 100 000 kr och fört ut den genom att forcera stängslet,...
NJA 1984 s. 824: Fråga om en bils värde är sådant, att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB skall undantas från utmätning, eller om gäldenären i stället skall enligt 5 kap 4 § UB förbehållas visst belopp för att skaffa en...
NJA 1985 s. 155: Fråga, sedan en bils värde befunnits vara så högt att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB inte kan undantas från utmätning, om bestämmande av skäligt belopp att förbehållas gäldenären enligt 5 kap 4 § UB för...
NJA 1985 s. 309: Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit på en bil vid sammanstötning med en cyklist, som var ensam vållande till sammanstötningen.
NJA 1985 s. 373: Fråga om prövningstillstånd i HovR. Sedan två bilar sammanstött, förklarar föraren av den ena bilen skriftligen på olycksplatsen att han påtager sig ansvaret för skadorna på den andra bilen. När...
NJA 1985 s. 641: Skador uppkom på en bil till följd av att den bensin som bilisten tankat på en bensinstation var förorenad. Skadestånd har tillerkänts bilisten.
NJA 1986 s. 3: Fråga i mål om försäkringsersättning på grund av motorfordonsförsäkring, tecknad av konsument, om bevisbörda och beviskrav för att en försvunnen bil blivit stulen och därför omfattas av försäkringens...
NJA 1986 s. 350: En person som köpt en bil på avbetalning med äganderättsförbehåll och sålt den vidare innan den betalts helt har, i visst fall, dömts för bedrägeri mot köparen.
NJA 1986 s. 358: I mål om försäkringsersättning för bil som anmälts stulen har vid bedömning av frågan huruvida försäkringstagaren styrkt att försäkringsfall inträffat beaktats att försäkringstagaren på grund av bl a...
NJA 1986 s. 44: Sedan ett avbetalningskontrakt i konsumentförhållande avseende en bil pantförskrivits, erlade köparen betalning inte till panthavaren utan till säljaren. 10 § 1 st konsumentkreditlagen (1977:981) har...
NJA 1986 s. 550: Bilägare har försett sin bil med registreringsskyltar avsedda för annat fordon. Förfarandet har bedömts som märkesförfalskning enligt 14 kap 7 § BrB.
NJA 1986 s. 696: En bilförsäljare sålde genom kreditköp en bil till en konsument och överlät kreditfordringen till ett finansbolag. Bilförsäljaren sålde därefter genom ett nytt kreditköp en annan bil till konsumenten...
NJA 1986 s. 748: Efter en sammanstötning mellan två personbilar undertecknade föraren av den ena bilen på olycksplatsen en handling, enligt vilken han påtog sig hela ansvaret för krockskada åsamkad den andra bilen....
NJA 1987 s. 312: Sedan J sålt sin bil till W på kredit med äganderättsförbehåll, lämnade W bilen till en verkstad för reparation. Då W inte kunde betala reparationskostnaden, träffade verkstaden och W avtal om...
NJA 1987 s. 388: Fråga huruvida den som ej återlämnat en förhyrd personbil på avtalad tid gjort sig skyldig till olovligt brukande. 10 kap 7 § BrB. Tillika fråga om tillämpning av 35 kap 6 § BrB avseende gärning...
NJA 1987 s. 517: A sålde på uppdrag av B en bil med redovisningsskyldigbet för köpeskillingen enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel. De medel som A mottog vid försäljningen lades efter något mer än en dag för...
NJA 1987 s. 749: Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit på en bil vid sammanstötning med en s k hjullastare, vars förare var ensam vållande till sammanstötningen.
NJA 1988 s. 396: I samband med trafikmätning kastade en kommunanställd en slang framför en bil, som då hastigt bromsades in och i anslutning härtill backade eller rullade bakåt, med skada på en bakomvarande bil som...
NJA 1988 s. 408: Enligt villkoren för en hemförsäkring utgår ej ersättning vid stöld från bil för stöldbegärlig egendom som "lämnats kvar" i bilen. Fråga om innebörden av detta uttryck.
NJA 1989 s. 304: A sålde en personbil till B. Innan bilen hade betalts, sålde B den i sin tur till C. I mål mot C om bättre rätt till bilen, alternativt skadestånd, gjorde A sannolikt att han till följd av ett...
NJA 1989 s. 784: Bilhandlare, som vid köp av stulen och falskskyltad bil inte kontrollerat det direkt i bilen instansade chassinumret, har ansetts inte ha varit i god tro vid förvärvet av bilen. 3 § lagen (1986:796)...
NJA 1990 s. 401: Brottmålsdoms rättskraft har ansetts omfatta även frågan om förverkande på grund av brottet, frånsett alldeles speciella fall av förverkande. 30 kap 9 § och 45 kap 1 § 3 st RB samt 7 § lagen...
NJA 1990 s. 569: En sammanstötning mellan två bilar har föranletts av en grop i en väg. Staten som väghållare har ansetts vållande genom att underlåta att med varningsskyltar eller på annat lämpligt sätt uppmana till...
NJA 1990 s. 769: Fråga, sedan en bils värde befunnits vara så högt att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB inte kan undantas från utmätning, om bestämmande av skäligt belopp att förbehållas gäldenären enligt 5 kap 4 § UB för...
NJA 1992 s. 414: En person som hyrt en bil tecknade fordonsförsäkring med villkor att försäkringen endast avsåg försäkringstagarens intresse samt att försäkringsbolaget hade rätt att lämna ersättning till fordonets...
NJA 1993 s. 429: Vid köp av begagnad personbil från privatperson har köparen, som underlåtit att genom kontakt med bilregistret eller på annat likvärdigt sätt kontrollera äganderätten till bilen, ansetts inte ha...
NJA 1994 s. 226: Vid bestämmandet av förbehållsbelopp vid införsel har tillägg till normalbeloppet inte ansetts kunna göras för sparande till ny bil.
NJA 1994 s. 429: En rörelsehindrad gäldenärs behov av bil i det dagliga livet har beaktats vid fastställande av förbehållsbelopp vid införsel. 15 kap 6 a § UB.
NJA 1995 s. 162: Utmätning av en bil i gäldenärens besittning har hävts sedan det genom en brottmålsdom ansetts utrett att dennes förvärv är ogiltigt. 4 kap 18 § 1 st UB.
NJA 1996 s. 607: Delägare i dödsbo överlät obehörigen en dödsboet tillhörig bil, som av förvärvaren efter kort tid vidaresåldes till en bilförsäljare. Bilförsäljaren, som trots sin fångesmans korta innehavstid inte...
NJA 1998 s. 29: Ett bolag som hade köpt en bil på avbetalning med återtagandeförbehåll från ett finansieringsföretag sålde bilen vidare innan den var slutbetald. Den nye köparen har ansetts göra ett godtrosförvärv...
NJA 1998 s. 705: Användning av en personbil, som varit avställd och icke efterbeskattad, har ansetts inte kunna föranleda straff enligt 79 § fordonsskattelagen (1988:327).
NJA 1998 s. 852: En privatperson som leasat en personbil överlät sina rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalet på det företag där han vid tillfället var anställd och fick samtidigt teckna borgen för...
NJA 2005 s. 502: Ett bilföretag köpte en begagnad bil av ett annat bilföretag. Trots att köparen före det aktuella köpet i inte obetydlig omfattning gjort bilaffärer med säljaren, har det ansetts att köparen inte...
NJA 2006 s. 45: Frågor om undersökningspliktens omfattning för godtrosförvärv av begagnad bil.
NJA 2008 s. 668: En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation