lagen.nu

Betalningssäkring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Betalningssäkring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Betalningssäkring finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (3)

Rättsfall med detta begrepp (13)

NJA 1984 s. 217: Frågor om tredje mans befogenhet att väcka talan i tvistemål om bättre rätt till lös egendom som har blivit föremål för betalningssäkring (I) resp utmätning (II). Sådan talan har i fråga om...
NJA 1984 s. 244: Till verkställande av ett beslut om betalningssäkring omhändertog kronofogdemyndigheten bl a vissa kontanter som förvarades i ett bankfack. Bankfacket förhyrdes av en kvinna med vilken gäldenären...
NJA 1984 s. 595: Medel har stått inne på ett postgirokonto för ett aktiebolag som ännu inte var registrerat. Fråga huruvida medlen kunde tas i anspråk genom betalningssäkring för fordran mot en person som utgör...
NJA 1985 s. 223: Sedan en fordran på grund av enkelt skuldebrev tagits i anspråk genom betalningssäkring, åberopade sekundogäldenären mot kronofogdemyndigheten kvittningsvis en motfordran på huvudgäldenären som hon...
NJA 1985 s. 468: En fordran på grund av löpande skuldebrev togs i anspråk genom betalningssäkring till förmån för en skattefordran, varvid kronofogdemyndigheten tog skuldebrevet i förvar. Därefter åberopade...
NJA 1988 s. 567: Sedan två fastigheter tagits i anspråk genom betalningssäkring, har fastigheterna genom bodelning tillagts gäldenärens och hans avlidna hustrus barn. Fråga om dessa äger erhålla lagfart på...
NJA 1989 s. 781: A sålde för B:s räkning en bil till C, som betalade med bl a en postväxel. Postväxeln, som inte hölls avskild från A:s övriga betalningsmedel, togs i förvar hos denne enligt 16 § lagen (1978:880) om...
NJA 1992 s. 280: Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i konkurs. I konkursansökningen hänvisades till att betalningssäkring beviljats för ett belopp motsvarande den åberopade...
NJA 1999 s. 594: Fråga i mål om verkställighet av betalningssäkring om det kunde anses framgå att egendomen tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st UB.
RÅ 2004 ref. 68: Betalningssäkring kan ske även för en fordran avseende skattetillägg.
RÅ 2006 ref. 50: Sådan påtaglig risk för betalningsundandragande som krävs för beslut om betalningssäkring har inte ansetts föreligga.
RÅ 2007 ref. 79: Förutsättningar för beslut om betalningssäkring för Tullverkets fordran avseende mervärdesskatt vid import har inte ansetts föreligga med hänsyn till att Skatteverket funnit att den skattskyldige...
RH 2000:71: Sedan fastighet tagits i anspråk genom betalningssäkring, har en del av fastigheten genom bodelning tillagts gäldenärens före detta hustru. Förfogandet har ansetts orsaka skada för staten och strida...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation