lagen.nu

Betalningsföreläggande

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Betalningsföreläggande är en form av förenklat sätt att kräva in betalning.

Betalningsföreläggande handläggs av kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Blankett för ansökan om betalningsföreläggande kan man ladda ner från denna sida.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Betalningsföreläggande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (25)

AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan kronofogdemyndigheten enligt reglerna därom överlämnat målet till tingsrätt, överlämnade tingsrätten på begäran av...
AD 2015 nr 67: En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande mot en arbetstagare. Arbetsgivaren är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation men har slutit ett så kallat hängavtal...
MÖD 2014:9: Avvisad talan-----Mark- och miljödomstolen hade avvisat talan om återbetalning av anläggningsavgift enligt 48 a § AL på den grunden att talan inte anhängiggjorts på föreskrivet sätt när ansökan om...
NJA 1982 s. 1: Skuldebrev som styrelseledamot i aktiebolag, tillika firmatecknare, för bolagets räkning har utfärdat till sin hustru har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts bindande för bolaget. 93 § 1 st...
NJA 1982 s. 95: Sedan återvinning sökts i mål om betalningsföreläggande, har borgenären ansetts inte vara berättigad att utan stämning framställa nytt yrkande, trots att yrkandet stödde sig på väsentligen samma...
NJA 1984 s. 290: Fråga om prövningstillstånd i HovR. TR hänsköt mål om betalningsföreläggande till rättegång. Yrkat kapitalbelopp jämte det belopp, vartill yrkad ränta kunde överslagsvis beräknas, översteg hälften av...
NJA 1984 s. 569: TR:s avskrivningsbeslut med anledning av återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande liksom i samband därmed meddelat beslut angående rättegångskostnad har ansetts kunna överklagas enligt 34 §...
NJA 1984 s. 684: Spörsmål huruvida de förutsättningar för delgivning genom s k spikning som anges i 15 § 2 st delgivningslagen (1970:428) förelegat.
NJA 1985 s. 744: Enligt 35 § lagsökningslagen skall i mål om betalningsföreläggande återvinning sökas inom en månad från det utmätning ägde rum. Där fråga är om utmätning enligt 7 kap UB har återvinningsfristen...
NJA 1986 s. 28: En ansökan om betalningsföreläggande bestreds av gäldenären, och målet blev på begäran av borgenären hänskjutet till rättegång för behandling i förenklad form enligt lagen (1974:8) om rättegången i...
NJA 1986 s. 356: Sedan slutbevis utfärdats i mål om betalningsföreläggande ansökte gäldenären om återvinning men återkallade ansökningen. TR:n avskrev målet med förklaring att slutbeviset fastställdes. Gäldenären...
NJA 1993 s. 427: Ansökningar om resning och återställande av försutten tid samt domvillobesvär avseende kronofogdemyndighets utslag i mål om betalningsföreläggande har ansetts böra prövas av hovrätt.
NJA 1994 s. 372: Är allmän domstol eller Statens va-nämnd behörig att pröva tvistiga anspråk på inkassokostnader avseende va-avgifter?
NJA 1996 s. 553: Sedan ansökan om betalningsföreläggande hänskjutits till rättegång, höjde sökanden det yrkade beloppet. Oaktat visst underlag för det högre beloppet funnits bilagt ansökningen har det nya yrkandet,...
NJA 2005 s. 226: Sedan ett yrkande om ersättning för kapitalbelopp frånfallits i ett mål om betalningsföreläggande och endast ett yrkande om ersättning för kostnader hos kronofogdemyndigheten kvarstår när målet...
NJA 2014 s. 249: Sedan invändning om skiljeförfarande framställts i ansökan om återvinning av utslag om betalningsföreläggande har talan återkallats. Fråga om tillämpning av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.
NJA 2017 s. 68: Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt...
RH 1993:122: När en kronofogdemyndighet hade förelagt en gäldenär att svara på en ansökan om betalningsföreläggande, har ansökningen ansetts upptagen av myndigheten med följd att den inte kunnat avvisas som...
RH 1993:31: En stiftelse som hyrt ut lägenheter till en ambassad ansökte hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande för ambassaden att betala förfallna hyror enligt hyresavtalet. Den summariska...
RH 1994:100: Sedan mål om betalningsföreläggande av kronofogdemyndigheten överlämnats till tingsrätten, har tingsrätten, utan föregående förberedelse, direkt utfärdat slutföreläggande för svaranden vid äventyr...
RH 1994:55: Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om betalningsföreläggande. Sedan sökanden överklagat utslaget och yrkat att detta skulle undanröjas har hovrätten avvisat besvären,...
RH 1996:62: Att meddela utslag i mål om betalningsföreläggande utan att fästa avseende vid ett bestridande som har gjorts av ombud, som inte företedde fullmakt, har bedömts som grovt rättegångsfel.
RH 1998:16: En kronofogdemyndighet meddelade utslag i ett mål om betalningsföreläggande, på grund av att svaranden inte i rätt tid hade bestritt ansökan. Resning avseende utslaget på grund av nya omständigheter...
RH 2004:79: Fråga vid tillämpning av 13 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken om den som bestritt en ansökan om betalningsföreläggande kan anses ha ingått i svaromål.
RH 2012:40: Sökandens rätt att överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande har ansetts inte vara begränsad till kostnader i målet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation