lagen.nu

Betalningsansvar

Ingen har skrivit en beskrivning av "Betalningsansvar" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (20)

NJA 1982 s. 182: Gåvoskattemål. Fader skänkte år 1975 vartdera av sina två barn hälften av den villafastighet där familjen bor. I gåvobrevet föreskrevs att barnen skulle överta det personliga betalningsansvaret för i...
NJA 1982 s. 578: Fråga om betalningsansvar enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt för ställföreträdare för juridisk person för underlåtenhet att inbetala mervärdeskatt avseende viss redovisningsperiod i fall...
NJA 1984 s. 438: Efter det TR meddelat beslut i arvsskatteärende har förmånstagaren övertagit betalningsansvar för dödsboets gäld. Fråga huruvida övertagandet kunnat beaktas i skattehänseende.
NJA 1984 s. 865: Gåvoskattemål. I samband med upprättande av äktenskapsförord, vari en man till sin hustru överlät en fastighet som gåva, träffades muntligt avtal mellan makarna om att hustrun skulle dem emellan...
NJA 1985 s. 436: Stämpelskattemål. Vid bedömande av om förvärv av fastighet skall anses som gåva eller köp uppkommer fråga om betydelsen av förvärvarens åtagande att solidariskt med överlåtaren svara för fastigheten...
NJA 1986 s. 655: Ett aktiebolag blev enligt 4 p 1 st övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag avfört ur aktiebolagsregistret och var därmed upplöst. Med anledning av...
NJA 1986 s. 764: Med tullverkets fordran enligt särskilda tullräkningar mot speditör, som i egenskap av ombud för importörer åtagit sig betalningsansvar för "tullskyldig", har inte ansetts följa förmånsrätt enligt 11...
NJA 1987 s. 19: Räntebidrag för bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) har, oaktat betalningsansvaret för bostadslånen i samband med överlåtelse av fastigheterna övertagits av köparna samt...
NJA 1987 s. 56: Vid utmätning av en fordran på räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), vilken tillkom två personer som var betalningsansvariga för det bostadslån som var förenat med bidraget,...
NJA 1988 s. 661: Aktiebolag skulle enligt beslut av LSt:n erlägga mervärdeskatt inom viss tid efter mottagande av skrivelse om det beslut varigenom skatten fastställdes. Betalningsansvar för bolagets ställföreträdare...
NJA 1989 s. 177: Fråga om gäldenär utnyttjat sin valrätt att ange på vilken av flera skulder betalning skulle avräknas. 9 kap 5 § HB. Tillika fråga om vid utövande av borgenärens subsidiära valrätt hänsyn skall tas...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsbolagsregistret som bolagsman i ett handelsbolag, har ansetts inte kunna göras betalningsansvarig för handelsbolagets skulder enbart på grund av...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsregistret som bolagsman i ett handelsbolag, har ansetts inte kunna göras betalningsansvarig för handelsbolagets skulder enbart på grund av...
NJA 1991 s. 352: Genom två gåvobrev överlät makar fast egendom till en son, varvid denne övertog betalningsansvaret för viss gäld. Sonen sålde samma dag - i enlighet med vad som förutsatts vid gåvorna - egendomen...
NJA 1993 s. 81: Fråga om jämkning av personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatter och avgifter enligt 77 a § uppbördslagen m fl lagrum.
NJA 2001 s. 288: I ett tvistemål där staten fört talan mot ett bolags ställföreträdare enligt reglerna om personligt betalningsansvar för bolagets obetalade skatter har de ordinära rättegångskostnadsreglerna i 18...
NJA 2001 s. 889: Fråga om bevisvärdering i ärende om undanröjande av betalningsansvar enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Tillika fråga om tillämpningen av den i 10 § tredje stycket nämnda lag meddelade...
NJA 2002 s. 412: Aviserande bank i ett rembursförhållande, vilken erhållit rembursbeloppet från öppnande/bekräftande bank, har ansetts inte därmed ådraga sig någon betalningsskyldighet gentemot beneficienten.
NJA 2005 s. 17: Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift på den grunden att en överträdelse bedöms som obetydlig.
NJA 2008 s. 637: Fråga om betalningsansvar för parkeringsanmärkning när det vid parkeringstillfället var bestämt att den vägmarkering som legat till grund för parkeringsförbudet skulle tas bort därför att den saknade...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation