lagen.nu

Besvärsrätt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Besvärsrätt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (45)

HFD 2011 ref. 29: I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en leverantör ska uteslutas från förnyad anbudsutvärdering på grund av brister i anbudet som påtalats i ansökan om överprövning....
HFD 2011 ref. 51: Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen.
HFD 2011 ref. 85: I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan mot domstols förordnande om rättelse som inte varit av sådant slag som avses i HFD 2011 ref. 29.
HFD 2012 ref. 2: En leverantör som ansökt om överprövning av en offentlig upphandling och yrkat viss rättelse har ansetts inte ha talerätt mot ett beslut att upphandlingen ska göras om.
HFD 2012 ref. 24: En ägare till ett bankaktiebolag har inte ansetts ha talerätt mot Finansinspektionens beslut att återkalla bolagets tillstånd att bedriva bankrörelse.
HFD 2013 ref. 74: Fråga om ledningsprövning för fondbolag.
HFD 2014 ref. 38: Ett icke processbehörigt barn kan genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVU, trots att ställföreträdarens egen uppfattning är att detta bör bestå.
HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.
HFD 2015 ref. 73: Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen.
MIG 2009:6: När en utlänning i samband med sin ansökan om resedokument hävdat att han är flykting har hans ansökan i första hand förutsatts avse resedokument enligt konventionen den 28 juli 1951 angående...
MIG 2010:1: Trots att Migrationsverket har ställning som part i migrationsdomstol i frågan om ersättning till offentligt biträde saknar verket rätt att överklaga migrationsdomstolens beslut i denna fråga till...
NJA 1984 s. 917: Ansökan om återställande av försutten tid. Enskild redare i partrederi har funnits behörig att besvära sig över sjöfartsregistrets beslut rörande inskrivning av förvärv av skepp. Underrättelse enligt...
RÅ 1993 ref. 97: Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en...
RÅ 1994 ref. 24: Skorstensfejarmästare har inte ansetts ha rätt att överklaga räddningsnämnds beslut att medge annan att utföra sotning och kontroll i fråga om viss anläggning.
RÅ 1994 ref. 30: Styrelsen för lokalradiotillstånd har genom beslut förklarat ett antal sökande behöriga att deltaga i auktion om sändningstillstånd. I mål om resning har medsökande som också förklarats behöriga...
RÅ 1994 ref. 66: Genom ett kommunalt beslut antogs ett förslag till detaljplan som upprättats enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 28 § plan- och bygglagen (PBL). Av planförslaget berörda...
RÅ 1994 ref. 67: Socialchef har med stöd av socialnämndens delegationsordning funnits vara behörig att på nämndens vägnar överklaga länsrättens dom i ett mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620), då...
RÅ 1994 ref. 82: Närboende (bostadsrättshavare) har ansetts äga rätt att överklaga länsstyrelses beslut om ingripande enligt 64 § lagen (1977:293) om handel med drycker.
RÅ 1995 ref. 40: Ett vitesföreläggande riktat till ägaren av en fastighet utan att ägaren namngivits har ej ansetts kunna medföra utdömande av vitet.
RÅ 1995 ref. 57: Resning har beviljats i ärende vari kommunstyrelse får anses ha antagit översiktsplan.
RÅ 1995 ref. 74: När föräldrar haft gemensam vårdnad om ett barn har den ene av föräldrarna inte utan den andres samtycke ansetts ha rätt att överklaga skattemyndighetens beslut om barnets folkbokföring.
RÅ 1995 ref. 77: En ljusreklamskylt har stått uppställd invid en bensinstation enligt avtal mellan skyltägaren och fastighetsägaren. Ett mot fastighetsägaren riktat föreläggande enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen...
RÅ 1996 ref. 39: Kommun som inte hade befogenhet att själv meddela föreläggande enligt 39 § naturvårdslagen har ansetts äga rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut att vägra meddela sådant föreläggande.
RÅ 1996 ref. 7: Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt i mål om eftertaxering för år före konkursbeslutet. Eftertaxering för år 1990.
RÅ 1996 ref. 90: Vid tillämpning av 7 kap. 7 § alkohollagen (1994:1738) har ansökan om serveringstillstånd för ett restaurangaktiebolag avslagits med hänsyn till att en person med bestämmande inflytande i bolaget...
RÅ 1997 ref. 26: Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmälts för deltagande i mobbning, varit att anse som part i ett ärende vid skolan och i den egenskapen - på grund av bestämmelserna...
RÅ 1999 ref. 49: I mål om besvär i särskild ordning enligt 102 § taxeringslagen (1956:623) har Riksskatteverket yrkat höjning av underlaget för statlig fastighetsskatt. Bestämmelserna i 102 § har ansetts inte ge...
RÅ 1999 ref. 69: Behandlingen i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende av en s.k. valutaobligation. Förhandsbesked.
RÅ 1999 ref. 76: Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.
RÅ 2000 ref. 41: Ett bolag vars konkurs avslutats utan överskott under pågående skatteprocess i länsrätt har, trots att det upplösts, tillerkänts partshabilitet i målet med hänsyn till den betydelse utgången i...
RÅ 2001 ref. 3: En patient, som genomgår rättspsykiatrisk vård, har ansetts ha rätt att föra talan mot ett beslut varigenom länsrätten avslagit en ansökan av chefsöverläkaren om delegation till denne av rätten att...
RÅ 2002 ref. 5: Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör har inte ansetts ha rätt att överklaga en därefter meddelad dom av länsrätten av innebörd att upphandlingen får avslutas först...
RÅ 2002 ref. 58: En intressent som inte överklagat länsrätts dom fastän denna gått intressenten emot är inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts...
RÅ 2002 ref. 68: I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.
RÅ 2002 ref. 76: Bolag som upplösts efter avslutad konkurs och som av den anledningen annars saknade rättskapacitet och partshabilitet har ändå ansetts berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda...
RÅ 2002 ref. 82: Ett aktiebolag, som upplösts genom fusion, har ansetts som skattesubjekt vid inkomsttaxering för beskattningsår som avslutats före upplösningen.
RÅ 2003 ref. 53: Ett bolags konkurs har under pågående skatteprocess i kammarrätt avslutats utan överskott. Skäl att göra undantag från huvudregeln att bolaget därefter saknar förmåga att uppträda som part har,...
RÅ 2003 ref. 54: Länsrätt har avvisat ett aktiebolags överklaganden av beslut i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg med hänvisning till att bolaget numera efter avslutad konkurs var upplöst. Resning har...
RÅ 2003 ref. 69: Länsstyrelsen har inte ansetts kunna som villkor vid koncessionsrenskötsel föreskriva skyldighet att ta emot skötesrenar.
RÅ 2003 ref. 86: Språk- och folkminnesinstitutet har, trots att institutet framställt invändning mot enskilds ansökan om byte av efternamn, inte ansetts behörigt att överklaga ett beslut av Patent- och...
RÅ 2004 ref. 22: Jordbruksverket saknar rätt att överklaga domstols avgörande i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen, när länsstyrelse meddelat första beslutet i saken.
RÅ 2004 ref. 48: En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som...
RÅ 2005 ref. 36: En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett bygglov avser har rätt att överklaga bygglovsbeslutet oavsett avståndet mellan bygglovsobjektet och ägarens fastighet eller...
RÅ 2008 ref. 4: I mål om en friskolas rätt till bidrag från kommunen är friskolan - men inte Skolverket - kommunens motpart när denna överklagat Skolverkets beslut.
RÅ 2010 ref. 74: Ett rymdobservatorium har tillerkänts talerätt i ett ärende om bygglov för ett vindkraftverk som avses uppföras på ett avstånd av 16-17 km från observatoriet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation