lagen.nu

Besvär

Ingen har skrivit en beskrivning av "Besvär" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Besvär finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1981 s. 1109: TR har i dom intagit beslut, varigenom part förpliktats ersätta statsverket kostnaderna för motparternas rättshjälp. I meddelad fullföljdshänvisning har - förutom anvisning om fullföljd genom vad -...
NJA 1984 s. 875: En utmätningssökande anförde besvär över kronofogdemyndighetens beslut om fördelning och utbetalning av utmätta medel. Besvären kom in efter klagotidens utgång. Kronofogdemyndigheten, som i sitt...
NJA 1988 s. 268: Vid beslut om avvisning av för sent inkomna besvär över beslut att vägra prövningstillstånd skall HovR bestå av minst tre lagfarna ledamöter.
NJA 1991 s. 475: En skriftlig anvisning av domstol om att en planerad huvudförhandling i brottmål skulle avse endast vissa tilltalade har med anledning av besvärstalan av en annan tilltalad i målet ansetts utgöra ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation