lagen.nu

Beslag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Beslag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Beslag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (23)

NJA 1983 s. 419: Sedan A åtkommit visst gods genom bedrägeri har B tagit sådan befattning med godset som varit ägnad att försvåra dess återställande till målsäganden. Vid prövning av målsägandens mot B förda talan om...
NJA 1987 s. 876: Riksåklagaren har fullföljt talan mot HovR:s dom varigenom den tilltalade frikänts. Yrkanden om reseförbud och kvarstad har lämnats utan bifall med hänvisning till att omständighet inte förekommit på...
NJA 1988 s. 471: Med tillämpning av lagen (1975:295) om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat har skriftliga handlingar tagits i beslag av åklagare. Sedan TR:n efter anmälan av åklagaren funnit...
NJA 1988 s. 86: Sedan prövningstillstånd meddelats i mål angående beslag enligt 27 kap 1 § RB men frågan om beslag därefter förfallit, har målet ändå prövats i sak med hänsyn till frågan om fördelningen av...
NJA 1990 s. 324: En butikskontrollant har, som påtryckningsmedel mot en snattare som skulle gripas, omhändertagit snattarens handväska. Fråga om åtgärdens laglighet.
NJA 1990 s. 490: Åtalspreskription i fråga om brott mot 14 § skogsvårdslagen (1979:429) utgjorde ej hinder för förverkande enligt 28 § samma lag.
NJA 1990 s. 537: Vissa handlingar rörande ett aktiebolag har tagits i beslag i en advokatbyrås lokaler. Innehavaren av advokatbyrån var styrelseledamot i bolaget. Beslaget har ansetts inte vara lagligen grundat.
NJA 1990 s. 635: Handlingar vilka åberopats som bevis i brottmål har ansetts utan hinder av gällande beslag kunna genom utrikesdepartementets försorg överlämnas till domstol i främmande stat på villkor att de...
NJA 1993 s. 178: Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.
NJA 1995 s. 175: Resning har ansetts inte kunna meddelas beträffande beslut under rättegången om beslag.
NJA 2004 s. 633: Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den...
NJA 2005 s. 595: I mål om förverkande av vin enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) har HD hemställt hos EG- domstolen om förhandsavgörande beträffande tolkningen av...
NJA 2008 s. 282: Sedan en båt har tagits i beslag under en förundersökning angående stöld, har undersökningsledaren enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken beslutat att lämna ut båten till målsäganden. Fråga vid...
NJA 2008 s. 436: Sedan åklagare enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har beslutat att ett beslagtaget föremål skulle lämnas ut till målsäganden, har hovrätt vid prövning enligt 27 kap. 6 § andra stycket upphävt...
NJA 2013 s. 867: Rättslig hjälp med beslag på begäran av myndighet i Storbritannien. Ett omfattande beslag av skriftliga handlingar och av digitalt lagrad information som kopierats har ansetts vara lagligen grundat....
NJA 2015 s. 298: Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.
NJA 2015 s. 631: Frågor rörande husrannsakan på en tidningsredaktion i syfte att genom beslag av en elektronisk informationsbärare få tillgång till digitala fotografier.
RH 1993:63: Sedan en för bevisändamål beslagtagen och sedermera kvarstadsbelagd personbil överlåtits, har förvärvaren begärt att få ut bilen. Begäran har avslagits, inte med hänvisning till överlåtelseförbudet...
RH 2005:5: Beslag av 30 flaskor vin, som från Sverige beställts via Internet från en spansk vinfirma och transporterats hit med ett självständigt transportföretag, har hävts. Rättsläget när det gäller frågan,...
RH 2006:62: Vid prövning enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har bevisningen ansetts inte vara så robust att det framstått som uppenbart att ett italienskt försäkringsbolag har bättre rätt till en beslagtagen...
RH 2008:19: Sedan en misstänkt för bl.a. grovt narkotikabrott släppts på grund av proportionalitetsprincipen (se RH 2007:8) har åklagaren ålagt honom reseförbud med anmälningsskyldighet. Hovrätten har hävt...
RH 2008:72: Tingsrätten ogillade ett åtal för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och hävde till följd härav ett beslag av föremål (sprängmedel) som förvarades hos polismyndighet. Efter...
RH 2011:58: En ansökan om rättslig hjälp enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål har avslagits då grunden för begäran om beslag har varit att säkerställa det allmännas och målsägandes...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation