lagen.nu

Besittningsskydd

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett skydd för nyttjanderättshavaren om upplåtaren säger upp avtalet till upphörande.

En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd som följer av 12 kap. 46 § jordabalken och innebär att hyresförhållandet i stort sett alltid förlängs.

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd som följer av 12 kap. 57-60 §§ jordabalken och innebär att ersättning kan utgå om hyresavtalet inte förlängs.

Läs mer om besittningsskydd på hyresnämndens hemsida.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Besittningsskydd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1991 s. 419: En lokalhyresgäst med andrahandskontrakt har sagts upp till avflyttning på grund av att hyresvärden sagts upp av fastighetsägaren. Fråga om tillämpning av det indirekta besittningsskyddet i 12 kap 57...
NJA 2013 s. 491: En fastighetsägare arrenderar ut jord till en lägenhetsarrendator som i sin tur arrenderar ut tomter för bostadsändamål. Bostadsarrendatorernas svagare besittningsskydd i ettsådanfall inverkar i...
RH 2016:80: Hyresnämndsmål. Parterna ingick ett tidsbestämt hyresavtal med möjlighet till förlängning före det att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad trätt i kraft. Efter lagens ikraftträdande ingick...
RH 2016:9: Hyresnämndsmål. I hyresavtalet fanns ett hyresvillkor som gav hyresgästerna rätt att använda prövningslägenheten för komplementboende. Hyresvillkoret medförde ett starkare besittningsskydd för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation