lagen.nu

Besittning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att (med eller utan rätt) inneha någon sak.

Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har nycklarna till bilen. Dock anses inte en restauranggäst vara i besittning av de bestick han äter med, eftersom detta användande står under annans omedelbara uppsikt. Till besittning knyts vissa rättsverkningar, se tradition.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Besittning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (23)

NJA 1983 s. 103: Pantbrev som pantsatts till säkerhet för en banks fordran har av misstag kommit i gäldenärens besittning. Drygt en månad efter det att banken fått vetskap härom försätts gäldenären i konkurs. Fråga...
NJA 1983 s. 436: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 17 § UB.
NJA 1984 s. 132: Fråga om utmätning av en häst som gäldenären ensam eller tillsammans med sin make har lämnat till en travtränare. Hästen har ansetts fortfarande befinna sig i gäldenärens egen eller makarnas...
NJA 1984 s. 244: Till verkställande av ett beslut om betalningssäkring omhändertog kronofogdemyndigheten bl a vissa kontanter som förvarades i ett bankfack. Bankfacket förhyrdes av en kvinna med vilken gäldenären...
NJA 1984 s. 456: Efter avtal mellan travtränaren A samt B om att viss häst skulle skötas och tränas av A, har denne omhändertagit hästen. I mål om utmätning för B:s gäld gör C gällande att hästen tillhör honom och...
NJA 1984 s. 656: Banktillgodohavande på motbokskonto har ansetts inte kunna vara föremål för besittning i den mening som avses i 4 kap 18 och 19 §§ UB.
NJA 1984 s. 693: Internationella rättsförhållanden. En bil befinner sig utomlands när den blir föremål för en där giltig säkerhetsöverlåtelse. Sedan bilen förts till Sverige, har överlåtelsen med hänsyn till...
NJA 1984 s. 73: Utmätning av fordran på försäkringsersättning har - oberoende av besittningsförhållandena i fråga om den försäkrade egendomen - ansetts kunna äga rum endast om det framgår att fordringen tillhör...
NJA 1985 s. 205: Ett bolag (A) har mottagit råmaterial för bearbetning från ett annat bolag (B) och har därefter, utan att få betalt, lämnat från sig en del material som varit föremål för arbete, medan såväl...
NJA 1985 s. 879: Ett danskt företag sålde textilvaror "u franco Odense" till ett svenskt företag, som anlitade ett annat svenskt företag som speditör. Sedan varorna kommit till Borås och efter köparens anvisning...
NJA 1986 s. 409: Sonen i en familj pantförskrev sina jaktvapen till modern. Fråga huruvida sådan ändring skett i den tidigare besittningen till vapnen att en giltig handpanträtt uppkommit.
NJA 1987 s. 3: En travtränare överlät en andel i en av honom ägd häst. Förvärvaren har ansetts inte vinna skydd mot överlåtarens borgenärer redan genom avtalet om överlåtelsen.
NJA 1988 s. 226: Fråga om skadeståndsskyldighet på grund av häleri efter inbrottsstöld, när den tillgripna egendomen återställts till rätt ägare i skadat skick och ovisshet råder, om skadorna uppkommit innan...
NJA 1989 s. 398: I mål om ansvar för egenmäktigt förfarande - olovlig besittningsrubbning beträffande en av två sambor gemensamt ägd bil - har den tilltalade frikänts, då han misstagit sig angående ägarförhållandena.
NJA 1991 s. 564: En båt, som låg upplagd på en av båtägaren hyrd båtuppställningsplats, har sålts. Sedan hyresrätten övergått till köparen har båten ansetts inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för...
NJA 1994 s. 300: Bestämmelsen i 4 kap 19 § 1 st UB har inte ansetts tillämplig vid utmätning av lös egendom som gäldenären och dennas tidigare sambo har i sin gemensamma besittning från tiden för samboförhållandet...
NJA 1995 s. 392: Ägare till motorcykel, som överlämnat denna till annan för provkörning, har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ha frånhänt sig besittningen till motorcykeln.
NJA 1995 s. 416: Fråga om 18-årig dotter skall anses ha sambesittning med föräldrarna till i hemmet befintlig egendom.
NJA 1998 s. 379: Sakrättsligt giltigt förvärv?
NJA 1998 s. 545: En person överlät genom gåvor andelar i en segelbåt som befann sig i överlåtarens och förvärvarens sambesittning. Då överlåtaren haft kvar äganderätt till andel i båten har förvärvaren ansetts bli...
NJA 1999 s. 480: Bevisbedömning i mål om ansvar för olaga innehav av pistoler.
NJA 1999 s. 594: Fråga i mål om verkställighet av betalningssäkring om det kunde anses framgå att egendomen tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st UB.
NJA 2009 s. 889: Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation