lagen.nu

Besiktning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Besiktning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Besiktning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (11)

1996-2024: Fråga om vad som bör upptäckas vid okulär besiktning av fastighet. Avgörande 1996-11-01; 96-2024
2008-0654: Fråga om inom vilken tid fel i en besiktningstjänst måste reklameras för att konsumenten ska kunna åberopa felet. Ett villkor om en tvåårig reklamationsfrist har, mot bakgrund av ett vägledande...
2009-10643: Fråga om besiktningsmans ansvar vid en överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen har inte ansetts vårdslös fastän han inte upptäckt sprickor i badrumsmattan under ett badkar, eftersom konsumenten inte...
2009-6362: Fråga om besiktningsmans ansvar vid en överlåtelsebesiktning. Eftersom besiktningsmannen inte noterat en fuktskada vid besiktningen har han ansetts vårdslös och därmed skadeståndsskyldig gentemot...
AD 2003 nr 96: En besiktningstekniker, anställd i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, har blivit avskedad efter att ha upptäckts med att reparera en bil på en bilverkstad. Domstolen har funnit det styrkt att...
NJA 1997 s. 44: Sedan avtal träffats om generalentreprenad på löpande räkning har generalentreprenören avtalat med underentreprenör om visst utförande av takarbeten. Föreskrifterna i avtalet med underentreprenören...
NJA 1997 s. 65: Fråga om skadeståndsansvar för besiktningsman som vid besiktning i samband med fastighetsköp påtalade att ventilationsöppningar saknades i takfoten för ventilation av takkonstruktionen men som inte...
NJA 1998 s. 407: Fråga i mål angående ansvar för fel i faS.het i vad mån köpare till stöd för att han fullgjort sin undersökningsplikt kan åberopa innehållet i ett av honom före köpet anskaffat besiktningsutlåtande....
NJA 2001 s. 269: Fråga om besiktningsmans ansvar vid tillämpning av Svenska Byggingenjörers Riksförbunds modellavtal för överlåtelsebesiktning.
NJA 2002 s. 630: Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entreprenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av entreprenadsumman (ej...
NJA 2017 s. 113: Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation