lagen.nu

Behörighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Fullmaktens yttre gräns. Vad fullmäktigen kan göra enligt fullmakten. Se 11 § AvtL.

Observera att behörighet och befogenhet sammanfaller vid så kallad § 18-fullmakt. Se även befogenhet och fullmakt.

Exempel: Fullmäktigen X får en skriftlig fullmakt av huvudmannen Y om att X är behörig att köpa en bil å Y:s vägnar för 75 000 kr.

På vägen till bilaffären ringer Y till X och säger att bilen ska vara röd. Hos bilhandlaren (tredje man) köper X en grön bil för 75 000 kr. Bilhandlaren har ingen aning om att X har fått instruktioner om vilken färg bilen skulle ha av Y (han är i god tro).

X har handlat inom sin behörighet enligt fullmakten och bilköpet är direkt bindande mellan Y och bilhandlaren. X har dock inte följt Y:s instruktioner om att bilen skulle vara röd. X har alltså handlat utanför sin befogenhet. Eftersom bilhandlaren var i god tro har X ändå bundit Y till bilköpet genom sitt handlande.

Beskrivningen avser den avtals/mellanmansrättsliga betydelsen.

kategori:Avtalsrätt kategori:mellanmansrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Behörighet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (34)

AD 2000 nr 115: Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan föreningen och dess heltidsanställde generalsekreterare om att det vid uppsägning från föreningens sida skall gälla en uppsägningstid...
AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans pröva målen och därvid huvudsakligen om kärandebolaget-som är medlem i en...
AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett annat företag inom samma koncern rätteligen varit arbetsgivare åt arbetstagaren vid tidpunkten för uppsägningen. Även...
AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende en anställning som rektor och förskolechef. Fråga om arbetsgivaren blivit bunden av anställningsavtalet, och i så fall,...
MIG 2006:6: En polismyndighet som inte särskilt förordnats av regeringen eller Migrationsverket att ombesörja verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning i ett säkerhetsärende är inte att anses som...
MÖD 2007:31: Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.
MÖD 2013:30: Förbud mot viss vedeldning ----- Fråga om av länsstyrelsen förelagda försiktighetsmått och begränsningar beträffande vedeldning på fastigheter belägna på viss gata. Med stöd av 26 kap. 9 §...
MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation-----Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att...
NJA 1982 s. 298: Statens va-nämnd har ansetts behörig att pröva av en samfällighetsförening väckt talan mot huvudman för allmän va-anläggning om skyldighet för denne att träffa avtal med föreningen om brukande av...
NJA 1985 s. 387: I frågor om underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § 1 st 2 FB till barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad är den förälder som barnet bor hos behörig att företräda barnet.
NJA 1985 s. 717: Fråga om behörighet för försäljare att för det bolag i vilket han var anställd avge anbud rörande leverans av ett monteringsfärdigt trähus.
NJA 1986 s. 596: Ett trähusföretag sålde ett monteringsfärdigt hus till en konsument. Tvist uppkom om avtalets innebörd. Anbud från konsumenten hade för trähusföretaget mottagits av en försäljare, som ej var behörig...
NJA 1987 s. 259: Fråga huruvida avstämningar som för två aktiebolag gjorts av deras inbördes fordringsförhållanden medfört preskriptionsavbrott beträffande det ena bolagets nettofordran mot det andra. Tillika fråga...
NJA 1990 s. 312: Styrelsesuppleant i aktiebolag, som ej tjänstgjorde i styrelsen, har inte ansetts behörig att i denna egenskap ta emot delgivning på bolagets vägnar.
NJA 1990 s. 576: Sveriges riksradio har ansetts behörig att ansöka om resning beträffande ett beslut av HovR att förbjuda viss ljudupptagning i ett mål där riksradion inte var part. Sedan målet avgjorts har...
NJA 1993 s. 31: En aktieägarminoritets rätt enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) att för bolagets räkning väcka och föra talan om skadestånd till bolaget har ansetts innefatta jämväl rätt att söka...
NJA 1994 s. 628: Kommun planerade att vidga verksamhetsområdet för sin spillvattenanläggning. VA-nämnden ogillade av ägare till fastighet, belägen inom det tilltänkta utvidgade området, förd talan om fastställande av...
NJA 1995 s. 437: En verkställande direktör i aktiebolag, som också var ensam firmatecknare, har ansett inte inneha sådan ställning eller ha fått sådant uppdrag av styrelsen att han haft befogenhet att sluta visst...
NJA 1996 s. 168: Rättegångsombud som till domstol anmält att han tills vidare inte kunde fungera som ombud har, så länge parten inte återkallat ombudets fullmakt, ansetts behörig att när som helst återinträda som...
NJA 1997 s. 168: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Talan mot sådant...
NJA 2000 s. 100: Fråga om arrendenämnds behörighet att pröva villkor om mjölkkvot i samband med förlängning av avtal om jordbruksarrende.
NJA 2005 s. 554: Resning. En borgenärs behörighet att ansöka om konkurs har grundats på en icke lagakraftvunnen dom varigenom konkursborgenärens fordran fastställts. Efter det att konkursen avslutats har domen...
NJA 2005 s. 729: När ett aktiebolags styrelse består av två ledamöter har styrelsens ordförande på grund av sin utslagsröst behörighet att ensam företräda bolaget.
NJA 2009 s. 534: Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning på vissa handelsfartyg har ansetts tillämpliga när ett segelmotorfartyg seglat med s.k. paying crew.
NJA 2010 s. 734: Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet.
NJA 2011 s. 712: Tingsnotarie har ansetts inte vara behörig att i visst fall pröva ansökan om försättande i konkurs.
NJA 2011 s. 723: Tillstånd till prövning i hovrätt när ett aktiebolag, efter ansökan av en av bolagets tre firmatecknare, har försatts i konkurs och de två andra har överklagat konkursbeslutet med påstående att...
NJA 2013 s. 659: En representant för ett reseföretag har ingått avtal med företagets agent i ett land. Omständigheterna har sammantagna varit sådana att agenten inte har kunnat hysa befogad tillit i fråga om...
NJA 2014 s. 684: Fullmakt. En person i chefsställning för en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel är i regel behörig att företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens...
NJA 2016 s. 264: Skiljeförfarande. Såväl en skiljenämnds som en domstols prövning enligt 2 § lagen om skiljeförfarande kan omfatta samtliga frågor som avser skiljenämndens behörighet. Också fråga om tillämpning av 13...
RH 2010:75: Luganokonventionen har inte ansetts tillämplig på en negativ fastställelsetalan angående bundenhet av skiljeavtal.
RH 2013:54: En tingsnotarie har inte ansetts behörig att fatta beslut i ett ärende som avsåg en vuxenadoption när ärendet visserligen inte var tvistigt men beslutet ändå gick sökanden emot.
RH 2014:61: Fråga om tingsnotarie har ansetts vara behörig att i samband med avskrivning av konkurs besluta om arvodesersättning till förvaltare när frågan om ersättningens storlek varit tvistig.
RK 2012:4: En part som ansöker om tvistlösning hos PTS hävdar att avtalsvillkor ska regleras från en tidpunkt som ligger före den tidpunkt då ansökan om tvistlösning lämnades in. I denna situation ska, om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation