lagen.nu

Begränsningsvärde

Ingen har skrivit en beskrivning av "Begränsningsvärde" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (9)

MÖD 2000:30: Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet bestående av beläggning av metallnav-----Utgångspunkten för avgörande av vilka villkor för utsläpp som ska gälla för en miljöfarlig...
MÖD 2003:131: Tillstånd till tillverkning av stadsgas-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten. Miljönämnden överklagade och yrkade att samtliga kvantitativa utsläppsvillkor skulle kompletteras med...
MÖD 2009:39: Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft av processvavel ----- Bolaget hade av miljödomstolen ålagts utsläppsvillkor avseende...
MÖD 2009:41: Tillstånd att producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa ----- Södra Cell fick av miljödomstolen tillstånd att utöka produktionen till 560 000 årston massa samt att börja utvinna lignin ur...
MÖD 2009:49: Ansökan om tillstånd att producera en årlig mängd om 85 000 ton kartong-----Frågan i målet gällde ett begränsningsvärde för utsläppet av organisk substans till vatten. Vid bedömningen hade...
MÖD 2011:18: Villkor för tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och förändrad verksamhet vid Åbyverket (kraftvärmeverk)-----Miljödomstolen hade på förslag av bolaget som komplement till villkor som angav...
MÖD 2011:48: Föreläggande om försiktighetsmått rörande anmälan om betongfabrik och bergmaterialhantering-----Mark- och miljööverdomstolen upphävde i ett anmälningsmål ett förbud att bedriva verksamheten efter...
MÖD 2012:21: Villkor i tillstånd till ökad produktion vid pappersbruk ----- Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i enlighet med tidigare avgöranden att användningen av begreppet riktvärde ska utmönstras i...
MÖD 2014:10: Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet avseende hantering av avfall i Hässleholmskommun-----I målet som gällde flera olika villkor för utsläpp av lakvatten från en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation