lagen.nu

Befogenhet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Vad fullmäktigen får göra göra enligt huvudmannen, se 11 § 1 st AvtL.

Om en fullmäktig handlar i strid med sin befogenhet är huvudmannen ändå bunden så länge fullmäktigen handlat inom sin behörighet enligt fullmakten och motparten/tredje man är i god tro. Se även behörighet och fullmakt. Observera att behörighet och befogenhet sammanfaller vid så kallad § 18-fullmakt.

Exempel: Fullmäktigen X får en skriftlig fullmakt av huvudmannen Y om att X är behörig att köpa en bil å Y:s vägnar för 75 000 kr.

På vägen till bilaffären ringer Y till X och säger att bilen ska vara röd. Hos bilhandlaren (tredje man) köper X en grön bil för 75 000 kr. Bilhandlaren har ingen aning om att X har fått instruktioner om vilken färg bilen skulle ha av Y (han är i god tro).

X har handlat inom sin behörighet enligt fullmakten och bilköpet är direkt bindande mellan Y och bilhandlaren. X har dock inte följt Y:s instruktioner om att bilen skulle vara röd. X har alltså handlat utanför sin befogenhet. Eftersom bilhandlaren var i god tro har X ändå bundit Y till bilköpet genom sitt handlande.

kategori:Avtalsrätt kategori:mellanmansrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Befogenhet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende en anställning som rektor och förskolechef. Fråga om arbetsgivaren blivit bunden av anställningsavtalet, och i så fall,...
MÖD 2012:35: Antagande av detaljplan ----- En detaljplan har inte ansetts vara av principiell beskaffenhet och inte i övrigt av större vikt. Byggnadsnämnden har därmed inte överskridit sin befogenhet genom att...
NJA 1984 s. 217: Frågor om tredje mans befogenhet att väcka talan i tvistemål om bättre rätt till lös egendom som har blivit föremål för betalningssäkring (I) resp utmätning (II). Sådan talan har i fråga om...
NJA 1995 s. 437: En verkställande direktör i aktiebolag, som också var ensam firmatecknare, har ansett inte inneha sådan ställning eller ha fått sådant uppdrag av styrelsen att han haft befogenhet att sluta visst...
NJA 2011 s. 723: Tillstånd till prövning i hovrätt när ett aktiebolag, efter ansökan av en av bolagets tre firmatecknare, har försatts i konkurs och de två andra har överklagat konkursbeslutet med påstående att...
NJA 2012 s. 97: Sedan ett aktiebolag har försatts i konkurs på grund av ansökan av en firmatecknare i bolaget har vid bolagets överklagande av konkursbeslutet framkommit att firmatecknaren saknade befogenhet att...
RK 2012:4: En part som ansöker om tvistlösning hos PTS hävdar att avtalsvillkor ska regleras från en tidpunkt som ligger före den tidpunkt då ansökan om tvistlösning lämnades in. I denna situation ska, om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation