lagen.nu

Banverket

Ingen har skrivit en beskrivning av "Banverket" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Banverket finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel-----Efter att det s.k. Citytunnelprojektet i Malmö hade bedömts tillåtligt av regeringen enligt 17 kap....
MÖD 2004:7: Redovisning av åtgärder mot buller från tåg-----Frågan handlade om Banverkets redovisning till den lokala nämnden var behäftad med sådana brister att den inte kunde godtas. En person hade överklagat...
MÖD 2007:50: Tillstånd till bortledande av grundvatten från en tillfartstunnel för den s.k. Citybanan ----- Fråga om vilka miljöeffekter som omfattas av tillståndsprövningen och som ska redovisas i...
MÖD 2009:14: Klagan över domvilla ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att de omständigheter som sökanden åberopade till stöd för klagan över domvilla hade kunnat prövas inom ramen för ett överklagande av domen....
MÖD 2010:45: Föreläggande om efterbehandling vid tidigare impregneringsanläggning i Nässjö-----Frågan i målet gällde vilka efterbehandlingsåtgärder som var motiverade och skäliga att vidta i ett område förorenat...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation