lagen.nu

Böter

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En brottspåföljd som innebär att den dömde ska betala pengar till staten.

Det finns tre former av bötesstraff:

  • Dagsböter, där summan anpassas efter den dömdes ekonomiska situation
  • Penningböter, där summan är fastställd på förhand (vanligt inom trafikbrott)
  • Normerade böter, där summan räknas ut efter en viss beräkningsgrund (numera sällan förekommande)

Böter ska inte förväxlas med skadestånd, som är en civilrättslig rättsföljd mellan två parter för att ekonomiskt ersätta den ene parten för den skada som den andre orsakat.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Böter finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (25)

NJA 1983 s. 262: Fråga om val av påföljd (disciplinstraff eller böter) i militärt brottmål när den brottslige, som ådömts disciplinstraff, fullföljt talan och hunnit avsluta sin tjänstgöring vid försvarsmakten innan...
NJA 1988 s. 351: Skadegörelse eller åverkan?
NJA 1989 s. 12: Avräkning av anhållandetid från ådömda dagsböter. 33 kap 5 § 3 st BrB.
NJA 1994 s. 106: Fråga om påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s k kontraktsvård) bör förenas med böter. När i HD yrkats endast befrielse från böter har målet företagits till avgörande utan...
NJA 1995 s. 294: Kravet på prövningstillstånd i HovR har ansetts omfatta fall där den tilltalade i TR:n dels dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för annat brott för vilket varit föreskrivet strängare...
NJA 1996 s. 195: Fråga om särskilda skäl har förelegat för jämkning av dagsbotsbelopp jämlikt 25 kap 2 § 2 st BrB.
NJA 1997 s. 476: Påföljd för femtonårig gärningsman vid brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
NJA 1998 s. 443: I ärende om utmätning för uttagande av bl a böter och skatt har staten ansetts inte kunna med tillämpning av 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden få ersättning från motparten för sina kostnader i...
NJA 1999 s. 286: Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga för jämkning av dagsbotsbelopp vid ringa misshandel.
NJA 2005 s. 856: Påföljd för vårdslös skatteuppgift.
NJA 2012 s. 22: Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.
NJA 2015 s. 826: Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken när...
RH 1993:96: Fråga om villkorlig dom för förskingring skall förenas med böter när den tilltalade i domen ålagts att utge ett relativt högt skadestånd.
RH 1995:12: Dagsbotsbeloppets storlek har ansetts böra jämkas när fråga varit om omyndig ungdom som saknat egen inkomst och inte heller kunde förväntas få egen inkomst inom en relativt snar framtid.
RH 1995:149: Fråga om sammanvägning av antalet dagsböter vid gemensamt straff.
RH 1996:23: Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats bör, när det gäller moraknivar eller större knivar, i normalfallet föranleda ett dagsbotsstraff som inte stannar vid...
RH 1996:90: Påföljden för snatteri i butik av en vara värd 86 kr har bestämts till dagsböter, ej penningböter.
RH 1997:8: Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter.
RH 2001:57: Dagsbot har - trots att den tilltalade senare ändrat sina uppgifter om inkomsten - bestämts med ledning av uppgifter som han lämnat vid tiden för brottet och med beaktande av att han förmått deponera...
RH 2006:52: En tilltalad som vid tingsrätten dömts till överlämnande till vård inom socialtjänsten i förening med dagsböter har i hovrätten yrkat att bli dömd till överlämnade till vård inom socialtjänsten i...
RH 2006:71: Bötespåföljd har med stöd av 33 kap. 6 § sista stycket brottsbalken förklarats vara helt verkställd genom frihetsberövande, oaktat bötespåföljden tett sig obetydlig vid en jämförelse med...
RH 2010:55: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straffvärde motsvarande fängelse fyra månader. Av denna brottslighet är ett brott, vilket har ett straffvärde motsvarande fängelse...
RH 2010:63: Hovrätten har funnit att det inte förelegat tillräckliga skäl att jämka lägsta dagsbotsbelopp för asylsökande som ådömts 130 dagsböter och som, såvitt framkommit, inte haft från andra asylsökande...
RH 2011:9: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straffvärde motsvarande fängelse tre månader. Av denna brottslighet är ett brott, vilket har ett straffvärde motsvarande fängelse...
RH 2014:48: En bilförare har sammanstött med ett vildsvin och har, efter att ha rådfrågat biluthyraren, kommit att anmäla händelsen till polisen först dagen efter. Detta har bedömts som förseelse mot jaktlagen....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation