lagen.nu

Avvisning av överklagande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvisning av överklagande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2005 s. 9: Beslut om förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) får inte överklagas särskilt.
NJA 2014 s. 445: Den som i ett s.k. granneyttrande har godkänt en lovpliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen har på grund av detta inte förlorat sin klagorätt för det fall lov beviljas. Godkännandet har ansetts...
RH 2016:32: En handling har inte ansetts vara avskild för en viss domstol när handlingen av postkontoret sorterats i lådor med post endast avsedd för domstolen, därför att postens befordran av handlingen ännu...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation