lagen.nu

Avvisning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Begreppet avvisning används i olika betydelser i utlänningsrätten respektive processrätten.

Utlänningsrättsligt

Avvisning får ske av en utlänning enligt 8 kap. 1 § eller 2 § utlänningslagen (2005:716).

Jämför: Utvisning

Processrättsligt

En domstol ska avvisa ett mål, det vill säga vägra att pröva det i sak, om det föreligger rättegångshinder.

Jämför: Avskrivning

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Avvisning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (67)

AD 2003 nr 57: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § första stycket arbetstvistlagen uppfyllts i en situation då partsställningen vid den lokala förhandlingen inte var i överensstämmelse med vad som anges i den...
AD 2007 nr 56: En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollektivavtal som slutits av en lokal...
AD 2008 nr 101: En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund av att arbetstagaren inte har följt förhandlingsordningen i...
AD 2008 nr 66: Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning av utbetald sjukpension enligt kollektivavtal....
AD 2010 nr 68: Fråga om avvisning av stämningsansökan.
AD 2012 nr 20: En fotbollsspelare har ingått ett anställningsavtal med en idrottsförening. Dagen innan anställningsavtalet undertecknades kom parterna överens om att spelaren skulle erhålla ett visst belopp i s.k....
AD 2012 nr 81: Frågan huruvida en tvist om avskedande på statens område ska prövas enligt arbetstvistlagen måste avgöras genom det sätt som käranden utformar sin talan. Om käranden gör gällande att ett visst beslut...
AD 2013 nr 34: Under avtalsrörelsen 2012 vidtog ett fackförbund stridsåtgärder mot ett antal medlemsföretag i två arbetsgivarorganisationer. Arbetsgivarorganisationerna har gjort gällande att förbundet kränkt...
AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare och ett fackförbund träffat ett avtal som bl.a. innebar att arbetsgivaren skulle betala visst belopp till arbetstagarna....
AD 2014 nr 26: En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning. Arbetsgivaren har som grund för uppsägningen hänvisat till att arbetstagaren brister i sin arbetsprestation på ett sådant...
AD 2014 nr 65: En arbetsgivare har väckt talan vid tingsrätten mot två tidigare arbetstagare och yrkat bl.a. att dessa ska betala skadestånd för brott mot upphovsrättslagen och företagshemlighetslagen....
AD 2015 nr 2: Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes.
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems räkning ska avvisas på grund av en skiljeklausul i ett kollektivavtal som medlemmens anställningsavtal hänvisar till, men som...
MD 2007:6: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolagets konkurrenter inte haft utbjudna varor till försäljning. Förbud har meddelats bolaget att...
MD 2008:17: Vid marknadsföring av hygienmadrasser har vart och ett av partsbolagen använt påståenden om produkternas egenskaper, bl.a. om ånggenomsläpplighet, följsamhet, komfort, säkerhet, hygien och ekonomi....
MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina fonder med ett annat bolags sparform vilket ansetts vilseledande och otillbörligt eftersom jämförelsen dels saknat...
MIG 2006:4: Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ersätter ett beslut om avvisning eller utvisning från Sverige och skall förenas med en avvisning av asylansökan.
MIG 2008:40: Sökandens skyddsbehov har prövats mot hemlandet eftersom det inte har ifrågasatts att han varit medborgare i detta land. Vidare har sökanden vistats i ett annat land under de närmaste tretton åren...
MIG 2011:28: Ett beslut om att det finns särskilda skäl att ange mer än ett land till vilket en utlänning ska avvisas eller utvisas ska föregås av en omsorgsfull utredning. Återförvisning av mål till...
MIG 2011:5: Sökandenas skyddsbehov har prövats mot det land där de är födda och har växt upp samt har bott i fram till år 1988. Vidare har särskilda skäl ansetts föreligga att pröva sökandenas skyddsbehov även...
MIG 2013:24: En polismyndighets beslut om återreseförbud ska, även om det fattas i samband med ett avvisningsbeslut, betraktas som ett separat beslut och inte som en del av avvisningsbeslutet. Samtliga beslut om...
MIG 2014:28: Migrationsverkets beslut att avvisa en utlänning från Sverige under viseringsfri tid, med hänvisning till att denne saknade såväl visering som tillstånd att vistas i landet, hade inte stöd i lag....
MÖD 2000:39: Va-nämndens behörighet enligt va-lagen-----Va-nämnden är inte behörig att pröva tvist som gäller ett område som i och för sig är anslutet till det kommunala ren- och spillvattennätet enligt avtal,...
MÖD 2000:43: Närboendes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt miljöskyddslagen och miljöbalken-----Sakägare (närboende) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte...
MÖD 2000:44: Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt vattenlagen-----Sakägare (granne) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot vattenföretag som...
MÖD 2000:49: Begäran om ingripande för omlokalisering av verksamhet-----Enskilda personer (grannar) kan inte ansöka om omprövning enligt 24 kap. miljöbalken utan är istället hänvisade till att påkalla de berörda...
MÖD 2000:7: Överklagande av beslut om ersättning för rättegångskostnader enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen har funnit att i mål enligt miljöbalken kan, i likhet med vad som gäller enligt...
MÖD 2004:31: Avvisat överklagande-----Enligt förvaltningsrättslig praxis på miljöskyddsområdet har närboende ansetts ha rätt att överklaga ett beslut genom vilket deras anmälan till tillsynsmyndigheten inte har...
MÖD 2004:9: Avvisad ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken----- Miljödomstolen har avvisat en ansökan om tillstånd till dels utpumpning av vatten från Isätragruvan i Österåkers kommun, dels...
MÖD 2005:27: Avvisning av överklagande-----Miljödomstolen fann att miljökonsekvensbeskrivningen inte kunde godtas i förevarande skick och beslutade därför att återförvisa målet till länsstyrelsen för...
MÖD 2006:47: Grannes talerätt mot beslut om återställningsåtgärder inom biotopskyddsområde-----En stenmur utgjorde gräns mellan två fastigheter och ansågs tillhöra båda fastigheterna varför talerätt förelåg för...
MÖD 2007:35: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- En sameby hade inte rätt att föra talan mot ett beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken då beslutet i sig inte innebar någon rätt att förfoga över...
MÖD 2008:28: Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kattegatt ----- Sveriges Fiskares Riksförbund har inte ansetts ha rätt att överklaga ett tillstånd till en vindkraftanläggning.
MÖD 2008:29: Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kattegatt ----- Det kortaste avståndet mellan vindkraftverken och av klagandena bebodda fastigheter var 8-9 kilometer....
MÖD 2008:30: Rätt att överklaga ett tillstånd till gruppstation för vindkraft i Kalmarsund ----- En klagande som bodde 7,5 km från den närmaste delen av den sökta gruppstationen anförde negativ påverkan på...
MÖD 2008:33: Talerätt för att överklaga strandskyddsdispens ----- En kommunal nämnd beviljade en sökande strandskyddsdispens. En arrendator på samma fastighet överklagade beslutet varvid länsstyrelsen upphävde...
MÖD 2009:23: Kommunal nämnds klagorätt ----- En kommunal nämnd beslutade att inte ingripa mot en enskild avloppsanläggning (ett s.k. 0-beslut). Efter att grannar överklagat upphävde länsstyrelsen nämndens beslut...
MÖD 2010:42: Fastställelsetalan; skadestånd med anledning av miljöskada samt inlösen av fastighet-----65 personer väckte talan och yrkade dels att miljödomstolen skulle fastställa att LKAB var skyldigt att...
MÖD 2011:32: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstols behörighet-----Mark- och miljödomstol har ansetts behörig att pröva mål om tilläggsavgift vid olovligt byggande i fall där...
MÖD 2014:16: Avvisad talan angående klander av föreningsstämmobeslut ----- Klander av föreningsstämmobeslut har avvisats eftersom inte samtliga delägare i delägarfastigheten klandrat beslutet. Det är medlemmen i...
MÖD 2014:46: Natura 2000-tillstånd-----Fråga om anläggande av erosionsskydd inom Natura 2000-området Klarälven, övre delen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att verksamheten kräver tillstånd enligt...
MÖD 2016:29: Avvisning av statusrapport----- Något krav att inge en statusrapport för IED-verksamheten har inte förelegat, eftersom det varken skedde i samband med en tillståndsansökan eller efter det att...
MÖD 2016:5: Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900).----- Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk inom ett vattenområde i Kattegatt har inte ansetts medföra...
MÖD 2017:6: Klagorätt ----- En byggnadsnämnd har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att ändra nämndens avskrivningsbeslut. Länsstyrelsens beslut angick nämnden, men det gick inte nämnden...
NJA 2004 s. 733: Ett med telefax avsänt överklagande av en hovrätts beslut har ansetts inkommet i rätt tid när det mot bakgrund av uppgifter om telefaxnummer, sändnings- och mottagningstider samt aktivitetsrapport...
NJA 2005 s. 706: Prövningstillstånd i hovrätt krävs inte vid överklagande av tingsrätts avvisning av ett överklagande av kronofogdemyndighets utmätningsbeslut.
NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
NJA 2006 s. 605: Efter ansökan om att ett kommanditbolag skulle försättas i konkurs återkallade sökanden ansökningen med anledning av att konkursfordran betalats. Tingsrätten avskrev konkursärendet och förpliktade...
NJA 2007 s. 105: Ett försäkringsbolag väckte regresstalan om ersättning för utgiven försäkringsersättning. Svarandebolaget väckte i sin tur, för det fall bolaget skulle förlora målet, talan mot sitt försäkringsbolag...
NJA 2007 s. 650: Fråga om tidigare brottslighet utgjort skäl att avvisa en person som rättegångsombud på grund av bristande redbarhet.
NJA 2008 s. 748: Det har inte funnits utrymme för Miljööverdomstolen att avvisa en ansökan i ett ansökningsmål enligt miljöbalken med hänvisning till bestämmelsen i 22 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. Eftersom en...
NJA 2009 s. 342: Rättegångskostnad. Tingsrätten avvisade en talan och förpliktade käranden att ersätta svarandens rättegångskostnad. Sedan käranden överklagat beslutet har hon slutligt bestämt sitt yrkande till att...
NJA 2010 s. 93: En part som hade förlorat i tingsrätten överklagade men yrkade endast att hovrätten skulle återförvisa målet till tingsrätten på grund av rättegångsfel. Överklagandet har ansetts böra tillåtas. Även...
NJA 2011 s. 306: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras gällande i konkursen har tagits upp till prövning.
NJA 2011 s. 718: Fråga om käranden har ändrat sin talan enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken och i så fall i strid med bestämmelsens första stycke 3.
NJA 2012 s. 179: När en tingsrätt har avvisat en talan därför att tingsrätten inte är rätt forum och en part har överklagat det beslutet med yrkande att hovrätten ska hänvisa målet till den tingsrätt som är behörig,...
NJA 2012 s. 761: Överklagandeförbudet i 43 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande omfattar även hovrättens avvisningsbeslut.
NJA 2013 s. 1103: Allmän domstol är behörig att pröva frågor om skäligheten av villkor för anslutning av elektrisk anläggning till ledningsnät.
NJA 2013 s. 477: Rättegångshinder. Om en domstol är behörig att pröva en kvittningsinvändning trots att motfordringen omfattas av ett tvistlösningsavtal, så hindrar inte avtalet svaranden från att i samma rättegång...
NJA 2014 s. 128: Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
NJA 2014 s. 838: Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och domstolen är behörig att pröva någon av dessa, så är domstolen därmed behörig att pröva även övriga grunder om...
NJA 2016 s. 87: Högre rätts beslut om fördelning av rättegångskostnader i en särskilt överklagad fråga om avvisning har ansetts inte hindra att dessa kostnader även beaktas vid den slutliga fördelningen av...
NJA 2017 s. 589: Allmän domstol har ansetts vara behörig att pröva talan om kompensation för mervärdesskatt som påförts i strid med unionsrätten.
RH 2003:50: Tingsrätten har avvisat en stämningsansökan på grund av att ansökningsavgiften inte betalats. Sedermera har visats att inbetalning till tingsrättens postgirokonto skett samma dag, okänt när på dagen....
RH 2011:10: Ett ombud som vid tingsrätten skrivit svaromål på engelska språket ochdärvidangett sig ha problem med bemästrandet av svenskt juridiskt språk samt gett in inlagor på norska språket har inte ansetts...
RH 2013:39: Fråga i ärende om klagan över domvilla om vad klaganden, på den grunden att denne inte blivit rätteligen stämd, ska ha känt till om ett avgörande för att tidsfristen i 59 kap. 2 § andra stycket...
RH 2014:58: Rättegångskostnaderna i en avvisningsfråga har varit betydande. När svaranden var förlorande i denna del men vinnande i huvudsaken har vardera parten, med tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation