lagen.nu

Avvisande av stämningsansökan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvisande av stämningsansökan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1982 s. 349: Sedan TR vid prövning enligt 45 kap 8 § RB avvisat åklagares ansökan om stämning och talan fullföljts mot beslutet, fann HovR:n hinder enligt detta lagrum att uppta ansökningen inte föreligga samt...
RH 1993:154: Sedan käranden i stämningsansökan bl.a. yrkat jämkning av testamente för laglotts utfående utan att ange på vilket sätt jämkningen skulle ske, har ansökningen avvisats, då den ansetts så ofullständig...
RH 1996:112: Fråga om den processledning som bör vidtas innan en stämningsansökan avvisas med stöd av 42 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken när käranden genom avvisningsbeslutet kan komma att lida en...
RH 2001:9: Vid tolkningen av den särskilda forumregel som intagits i 9 kap. 2 § AB 92 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggning- och installationsentreprenader) har den praxis som utvecklats kring 1 kap....
RH 2005:1: Talan om klander av skiljedom har avvisats då något svenskt rättskipningsintresse inte har ansetts föreligga och svensk domsrätt härigenom saknats.
RH 2008:67: Sedan tingsrätten avvisat åklagarens stämningsansökan på grund av delgivningssvårigheter med en tilltalad har hovrätten undanröjt avvisningsbeslutet och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation