lagen.nu

Avvisande av överklagande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvisande av överklagande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (33)

NJA 1991 s. 407: En icke undertecknad vadeinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det på annat sätt än genom undertecknande bekräftats att vadeinlagan härrörde från vadekäranden. 51...
NJA 1991 s. 595: En fotokopia av en handskriven besvärsinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det genom andra handlingar bekräftats att inlagan härrörde från klaganden.
NJA 1996 s. 198: Fråga om rätt att överklaga dom av vattendomstol om tillstånd till vattenföretag (Öresundsbron).
NJA 2000 s. 681: Sedan tilltalad i brottmål överklagat tingsrättens dom rörande ansvar inom föreskriven tid men först efter denna tid förklarat att överklagandet avsåg även ålagd skadeståndsskyldighet, har hovrätten...
NJA 2004 s. 885: Miljödomstols dom om förlängning av tiden för att ta i anspråk ett tillstånd att uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk har inte ansetts vara en sådan dom om tillstånd, godkännande eller...
NJA 2006 s. 118: En offentlig försvarare, som till hovrätten överklagat en dom i brottmål, beviljades anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet och förelades samtidigt att komma in med rättegångsfullmakt....
NJA 2007 s. 633: A åtalades för misshandel av B och C. C biträdde åtalet och förde skadeståndstalan. A dömdes för misshandel av B medan åtalet för misshandel av C och C:s skadeståndstalan ogillades. Sedan A...
RH 1995:130: Sedan den ena parten i ett tvistemål överklagat tingsrättens dom i huvudsaken, har motparten kommit in med ett anslutningsöverklagande som avser ett i domen intaget beslut om ersättning för...
RH 1995:86: Sedan tingsrätt i dom tillerkänt modern ensam vårdnad om barnet men inte meddelat något förordnande om vårdnaden för tiden till dess att domen vunnit laga kraft, har modern överklagat domen med...
RH 1995:92: En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunna överklaga samma beslut på nytt, även om tidsfristen enligt 39 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter...
RH 1996:117: Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis föra talan mot ett tingsrättsbeslut. Inte heller kan bestämmelserna beträffande domar tillämpas analogt för beslut i detta...
RH 1996:45: Ett överklagande anlände till tingsrättens lokaler sista dagen för överklagande i ett kuvert ställt till åklagarmyndigheten men med angivande av tingsrättens adress. Försändelsen överlämnades oöppnad...
RH 1997:1: Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts för mord och försök till misshandel till fängelse 8 år medan gärningsman, som var knappt 18 år gammal har dömts för grov...
RH 1997:44: Den, som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen, har inte ansetts äga talerätt mot beslut varigenom han entledigats från uppdraget.
RH 1998:11: Beslut enligt 24 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem får överklagas endast i samband med att det slutliga avgörandet i målet om rätt att överta bostad överklagas.
RH 1998:38: Samma häktningsbeslut av tingsrätt i där anhängigt mål har ansetts inte kunna överprövas av hovrätt mer än en gång.
RH 1998:52: Hyresnämndsmål. Kommunen och hyresgästföreningen har ansetts äga rätt att överklaga hyresnämndens beslut att avvisa en bostadsrättsförenings ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om...
RH 1998:80: Fadern, T, återkallade sitt överklagande med yrkande om ytterligare umgänge med ett barn, varefter modern, C, efter klagotidens utgång framställde yrkade att T:s rätt till umgänge helt skulle...
RH 1999:107: Domstol har inte ansetts kunna utredningshäkta utan påstående från åklagaren att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar. Sedan tingsrätt först utredningshäktat och därefter...
RH 1999:33: Klagan över domskäl har inte tillåtits.
RH 2001:47: Sedan en part anslutningsvis överklagat såväl tingsrättens dom i huvudsaken som tingsrättens beslut om rättegångskostnader, har hovrätten avvisat anslutningsöverklagandet i den del det avsåg...
RH 2001:8: Tilltalad, som dömts till villkorlig dom med dagsböter och i hovrätten yrkat att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst, har fått överklagandet avvisat.
RH 2002:25: Målsägande har ej ansetts behörig att överklaga en brottmålsdom till den tilltalades förmån.
RH 2003:30: Yrkande om vårdnad om barn och barns boende har framställts först i samband med överklagande av en dom på äktenskapsskillnad. Överklagandet har avvisats.
RH 2003:36: Hyresnämndsmål. Endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen äger överklaga hyresnämndens beslut om antagande av hembud enligt 10 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för...
RH 2004:16: Sedan tingsrätten avskrivit ett där anhängigt tvistemål, har hovrätten avvisat en påstådd successors överklagande i fråga om rätten att överta kärandens talan i det avskrivna målet.
RH 2005:3: Sedan klaganden betalat den fordran som överklagandet avsåg har detta avvisats.
RH 2009:92: Ny ställföreträdare, som utsetts vid bolagsstämma, har inte ansetts kunna agera för bolagets räkning före bolagsstämman, vare sig i stället för eller vid sidan av den dessförinnan behöriga...
RH 2012:57: Avvisande av överklagande med stöd av 49 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken.
RH 2012:60: Sedan åklagaren och den tilltalade inom treveckorsfristen överklagat tingsrättens dom i vissa delar, har åklagaren anslutningsvis överklagat domen i andra delar. Sistnämnda överklagande har avvisats.
RH 2014:24: Klaganden har, i mål som handläggs enligt 52 kap. rättegångsbalken, efter överklagandetidens utgång framställt ändringsyrkanden som går utöver vad som yrkats i överklagandet. Fråga om dessa...
RH 2017:22: Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat om utmätning, har gäldenären ringt en handläggare vid myndigheten och uppgett att han befinner sig på sjukhus och att han på grund av sitt hälsotillstånd inte kan...
RH 2017:8: Tredje man har överklagat ett utmätningsbeslut efter det att beslut om fördelning av utmätta belopp har vunnit laga kraft. Fråga om överklagandet ska tas upp till prövning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation