lagen.nu

Avvisande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvisande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (41)

MÖD 2008:45: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----En förening kunde enligt sina stadgar anta riks- och lokalorganisationer som medlemmar. Organisationerna skulle vara juridiska personer. Föreningen...
NJA 1981 s. 1204: Sedan domstol meddelat beslut om häktning av X såsom på sannolika skäl misstänkt för visst brott, har åklagaren yrkat, att X - som befann sig utomlands - måtte förklaras häktad såsom på sannolika...
NJA 1981 s. 392: Sedan allmän åklagare väckt talan mot flera personer med yrkande om ansvar för osant intygande och stämning utfärdats, finner TR:n att gärningarna är att bedöma som bokföringsbrott eller medhjälp...
NJA 1981 s. 496: Dom om underhållsbidrag till barn har ansetts vara utan verkan i och med att det i laga ordning har fastställts att den underhållsskyldige ej är barnets far. Talan om befrielse från...
NJA 1981 s. 513: Till grund för åtal för brott som faller under allmänt åtal åberopade åklagaren en gärningsbeskrivning under vilken föll även brott vilket får åtalas av åklagare endast om det av målsäganden angivits...
NJA 1981 s. 548: Dödsbodelägares klandertalan mot bodelning och arvskifte som förrättats av boutredningsman riktas enligt stämningsansökningen mot dödsboet, företrätt av boutredningsmannen. Först genom en efter...
NJA 1981 s. 853: Besvärsinlaga - avseende beslut om förlängd tid för åtal mot en häktad, icke identifierad person - har undertecknats med "Prisoner 1006". Den omständigheten att inlagan ej undertecknats med namn har...
NJA 1982 s. 10: Sedan A avlidit, har en bröstarvinge till den likaledes avlidne B väckt talan mot dödsboet efter A under påstående att B var son till A och att således B:s bröstarvinge var berättigad till arv efter...
NJA 1982 s. 121: Enskild person anförde besvär över TR:s skattebeslut och HovR:n ändrade beslutet i viss del till den klagandes förman. Kammarkollegiet, som ej överklagat TR:ns beslut, besvärade sig över HovR:ns...
NJA 1982 s. 124: Ansökan om resning beträffande en av skiftesman förrättad bodelning har upptagits till prövning.
NJA 1982 s. 124: Sedan TR i mål om överflyttande av vårdnad om barn ogillat såväl vårdnadsyrkandena som vissa i anslutning därtill framställda yrkanden om underhållsbidrag, har den förlorande parten inom...
NJA 1982 s. 210: Beslut varigenom kvittningsinvändning avvisats på grund av ett mellan parterna ingånget skiljeavtal har ansetts utgöra hinder mot ny talan rörande samma sak i mål mellan samma parter.
NJA 1982 s. 323: Föreskriften i 50 kap 1 § 1 st RB att rätten genast skall pröva om vadeanmälan rätteligen gjorts har ansetts innebära att prövningen skall äga rum senast arbetsdagen närmast efter den då vadeanmälan...
NJA 1982 s. 738: I mål, vari A fordrade skadestånd av B på grund av att dennes tillverkning och försäljning av vissa produkter utgjort intrång i A tillkommande mönsterrätt, invände B att han enligt ett mellan...
NJA 1983 s. 418: Ansökan om återställande av försutten tid. När talan mot TR:s dom fullföljts för sent och därför avvisats, har den i 58 kap 12 § RB föreskrivna fristen om tre veckor för ansökan om återställande av...
NJA 1983 s. 789: Sedan TR dömt tilltalad till fängelse för bl a rattfylleri och olovlig körning vid två tillfällen, har den tilltalade vädjat mot domen och i vadeinlagan hemställt om en icke frihetsberövande påföljd....
NJA 1983 s. 806: Genom beslut under rättegången lämande TR begäran av J, mot vilken åtal väckts, att viss angiven advokat skulle förordnas till offentlig försvarare utan bifall. Av J anförda besvär över detta beslut...
NJA 1984 s. 200: Fråga huruvida vadeinlaga varit behäftad med sådana brister att den bort avvisas enligt 51 kap 7 § 2 st RB.
NJA 1984 s. 207: Skadeståndstalan, som enskilda personer fört mot staten med stöd av 3 kap 2 § skadeståndslagen, har grundats på beslut av lägre myndighet mot vilket de utan resultat anfört besvär hos regeringen....
NJA 1984 s. 861: Två försök att sälja fastighet på exekutiv auktion har misslyckats. Sökanden - ett fastighetsfinansieringsaktiebolag - har begärt att en tredje auktion skall hållas och lovat att då köpa fastigheten...
NJA 1985 s. 738: Sedan en talan mot A om betalningsanspråk bifallits, vädjade A mot domen och angav som grund för sitt bestridande av kravet en omständighet som inte hade angetts i TR:ns dom. HovR:n avvisade...
NJA 1985 s. 921: I ett resningsärende har med tillämpning av RB:s regler angående ombud sökandens ombud avvisats.
NJA 1986 s. 407: Sedan fastighetsdomstolen avvisat besvär i fastighetsbildningsmål på den grund att klaganden inte var att anse som sakägare och talan fullföljts mot beslutet, fann HovR:n att besvären hade bort tas...
NJA 1986 s. 484: Ansökan om återställande av försutten tid. Ansökan inkom till regeringsrätten inom den i 58 kap 12 § RB föreskrivna fristen om tre veckor men tillställdes HD först efter fristens utgång. Ansökningen...
NJA 1987 s. 317: Sedan två personer väckt fastställelsetalan, har under målets handläggning i HovR:n framkommit en omständighet som medförde att ovissheten beträffande det omstämda rättsförhållandet inte längre var...
NJA 1987 s. 334: Talan mot TR:s avvisningsbeslut, vilket innebar att stämningsansökan avseende arbetstvist avvisades på grund av rättegångshinder, har ansetts skola fullföljas till arbetsdomstolen. 2 kap 3 § lagen...
NJA 1987 s. 61: Stämningsansökan avseende ansvar för grov misshandel har avvisats i fall då den tilltalade tidigare har dömts för misshandel på grund av annat våld mot samme målsägande under de i ansökningen i...
NJA 1987 s. 780: Allmän försäkringskassa begärde med stöd av 12 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension resp 20 kap 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring vissa uppgifter...
NJA 1988 s. 268: Vid beslut om avvisning av för sent inkomna besvär över beslut att vägra prövningstillstånd skall HovR bestå av minst tre lagfarna ledamöter.
NJA 1988 s. 580: Frågan huruvida bolagsmans rätt att väcka skadeståndstalan enligt 2 kap 14 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag var preskriberad enligt bestämmelserna i 15 § samma kap utgör inte en...
NJA 1992 s. 299: Fråga om talan angående fullgörande av ett påstått avtal kunnat avvisas därför att avtalet haft ett otillbörligt syfte.
NJA 1992 s. 84: Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.
NJA 1994 s. 473: Fråga huruvida ett yrkande om avtalad rörlig ränta borde avvisas som inte tillräckligt bestämt.
NJA 1995 s. 175: Resning har ansetts inte kunna meddelas beträffande beslut under rättegången om beslag.
NJA 1995 s. 714: Sedan kommun som fastighetsägare genom ansökan om stämning inom den i 13 kap 11 § 2 st JB föreskrivna tiden väckt talan om höjning av tomträttsavgäld, har tomträttshavaren efter utgången av den...
NJA 1996 s. 395: Sedan fråga om förordnande av syssloman enligt UB förfallit och yrkandet därom återkallats har målet avskrivits, oaktat motparten yrkat att talan skulle avvisas. Vid prövning av frågan om fördelning...
NJA 1996 s. 556: TR:s dom om förverkande av viss egendom överklagades av en person mot vilken talan om förverkande inte riktats. HovR:n beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet har undanröjts och...
NJA 1998 s. 23: En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den tidpunkt på dagen då Postgirot avslutat sina bokföringsåtgärder.
NJA 1999 s. 229: Underåriga barn har genom sin moder ansökt om resning i faderskapsmål under åberopande av att modern ändrat de uppgifter som hon lämnat i faderskapsmålet. Fråga om tillämpning av ettårsfristen enligt...
NJA 1999 s. 777: Sedan en konkursgäldenär under pågående konkurs väckt talan mot annan om egendom av beskaffenhet att kunna höra till konkursboet samt konkursboet underrättats om detta, har konkursboet förklarat att...
NJA 2001 s. 31: Fråga om avvisande av skadeståndstalan mot staten med anledning av en dom av RegR. 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation