lagen.nu

Avvisad talan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvisad talan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MIG 2009:17: Minderåriga barn som utifrån har ansökt om uppehållstillstånd grundat på anknytning till sin härvarande myndiga syster har inte ansetts processbehöriga i mål enligt utlänningslagen. Deras härvarande...
MIG 2010:4: Den som på grund av bristande processbehörighet fått sin talan avvisad i migrationsdomstolen måste kunna utverka Migrationsöverdomstolens prövning av beslutets riktighet.
MÖD 2014:9: Avvisad talan-----Mark- och miljödomstolen hade avvisat talan om återbetalning av anläggningsavgift enligt 48 a § AL på den grunden att talan inte anhängiggjorts på föreskrivet sätt när ansökan om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation