lagen.nu

Avverkning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avverkning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avverkning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2014:20: Tillsyn-----Mark- och miljööverdomstolen har funnit att omställning av mark från skogsbruk till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det har därför inte funnits...
MÖD 2017:7: Dispens enligt artskyddsförordningen ----- En fastighetsägare ansökte om dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att slutavverka 1,5 ha skog inom ett område av sin fastighet där inventering...
NJA 1999 s. 760: Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av skogsvårdsstyrelsen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation