lagen.nu

Avtalsvillkor

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avtalsvillkor" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (10)

MD 2009:21: Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende byggfels- och färdigställandeförsäkringar använt avtalsvillkor som inneburit att bolaget tillförsäkrats rätt att godkänna den av konsumenten...
MD 2013:9: Fråga om Sulake Sverige AB:s affärsmetod att låta underåriga ingå köpeavtal på webbplatsen www.habbo.se utan förmyndares samtycke samt om användningen av vissa standardavtalsvillkor stått i strid mot...
NJA 1983 s. 332: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på villkor i samband med borgensåtagande i rembursförbindelse att banken ägde utan borgensmannens hörande medge ändring i de för rembursen stipulerade...
NJA 1989 s. 346: Tolkning av villkor i försäkringsavtal. Fråga tillika om tillämpning av 36 § avtalslagen.
NJA 1992 s. 428: Tolkning av bestämmelser i avtal om barn- och ungdomsförsäkring beträffande värdesäkring av vårdbidrag som avser förfluten tid.
NJA 1996 s. 410: Fråga om tillämpning av förutsättningsläran. Ett bolag har vid köp av en fastighet erhållit lån av en bank enligt tidigare ingånget låneavtal och med blivande pantbrev i fastigheten som säkerhet för...
NJA 2006 s. 569: Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k....
NJA 2015 s. 365: Förutsättningar för tillämpning av en s.k. suspensionsklausul vid företagsförsäkring.
RK 2011:2: Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna...
RK 2012:4: En part som ansöker om tvistlösning hos PTS hävdar att avtalsvillkor ska regleras från en tidpunkt som ligger före den tidpunkt då ansökan om tvistlösning lämnades in. I denna situation ska, om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation