lagen.nu

Avtalstolkning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avtalstolkning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avtalstolkning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (36)

AD 2006 nr 20: I ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning mellan ett bolag och dess verkställande direktör fanns bl.a. en bestämmelse om att den verkställande direktören ”vid uppsägning eller avsked” från...
AD 2007 nr 29: Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att ”anställningen upphör vid pensionsdatum”. Enligt arbetstagarsidan innebär avtalet att arbetstagaren erhållit en tidsbegränsad...
AD 2010 nr 63: Vid ett bolag träffades avtal med två arbetstagare om långsiktig bonus baserad på bolagets OEAD-resultat. Fråga om villkoren för rätt till bonus varit uppfyllda och därvid hur avtalens OEAD-begrepp...
AD 2011 nr 93: I tvist om lön m.m. har uppkommit bl.a. följande frågor.-a) Har kraven på lön m.m. preskriberats avseende viss tid?-b) Har ob-ersättning innefattats i den mellan arbetsgivaren och arbetstagarna...
AD 2012 nr 89: Fråga om tolkning av begreppet ”sjukvårdskostnader” i ett förlikningsavtal. Även fråga om huruvida innehållet i ett utfärdat tjänstgöringsbetyg har stått i strid med mellan parterna gällande...
AD 2015 nr 32: Fråga om en arbetstagare har rätt till ytterligare ersättning för intjänad arbetstidsförkortning och därvid bl.a. om det är visat att arbetsgivaren tillämpade sammanfallande intjänande- och uttagsår....
AD 2015 nr 59: Målet gäller tolkning av kollektivavtal, det s.k. Flygplatsavtalet med bilaga för räddningstjänst. Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas och därmed vilken ersättning som ska...
AD 2015 nr 66: Målet gäller tolkning av löneavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen. Tvist har uppkommit i fråga om bestämmelsen om lönepott för lokal förhandling i löneavtalet har innebörden att det krävs...
NJA 1990 s. 24: Ett i entreprenadavtal använt uttryck "samtliga arbeten" har ansetts omfatta även sådana arbeten som efter entreprenadens godkännande vid slutbesiktning skulle utföras för att rätta till de vid denna...
NJA 1992 s. 168: Frågor om tolkning av avtal med konkursbo samt om behörighet för tjänsteman vid finansföretag att lämna bindande utfästelse om ingå ende av leasingavtal.
NJA 1992 s. 403: Fråga vid tolkning av ett återförsäljaravtal huruvida återförsäljaren kan anses ha lämnat en skadeståndssanktionerad garanti att köpa vissa i avtalet angivna minimikvantiteter.
NJA 1992 s. 439: Fråga huruvida ett avtal mellan två företag om användningen av vissa benämningar, vilket träffats sedan tvist uppkommit om dessa benämningar, ingåtts att gälla för viss tid eller tills vidare.
NJA 1996 s. 727: Ett i försäkringsavtal föreskrivet undantag för tvist avseende frågor som aktualiseras vid äktenskapsskillnad mellan makar har ansetts tillämpligt på tvist rörande hustruns skyldighet att gottgöra...
NJA 1997 s. 307: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 14 kap 1 § JB om att servitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Tillika fråga om avtalstolkning.
NJA 1997 s. 382: Avtalstolkning.
NJA 1998 s. 3: Tolkning av biltillverkares särskilda åtagande beträffande bilavgasrening.
NJA 1999 s. 629: Klagan över domvilla. Fråga, dels om dom - i mål om tolkning och tillämpning av försäkringsavtal - grundats på omständighet som inte åberopats av part till grund för hans talan, dels om rätten...
NJA 2000 s. 685: Fråga - i mål om återvinning i konkurs - om ett avtal mellan konkursgäldenären och en kommun, där parterna betecknats köpare och säljare, reellt sett utgjort ett kommissionsavtal.
NJA 2001 s. 255: Skadestånd enligt 1984 års lag om fastighetsmäklare har i mål mot mäklaren fastställts genom tredskodom. Fastighetsmäklarens försäkringsbolag har vid tolkning av försäkringsvillkoren ansetts skyldigt...
NJA 2001 s. 750: Tolkning av villkor i försäkringsavtal innefattande rättsskydd.
NJA 2002 s. 142: S.k. dold samäganderätt, som i rättspraxis har godtagits i vissa situationer av familjerättslig karaktär, har ansetts inte kunna uppkomma i en relation mellan två juridiska personer...
NJA 2007 s. 17: Fråga om tolkning och tillämpning av ett villkor i en maskinförsäkring enligt vilket ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom.
NJA 2007 s. 35: Fråga om tolkningen av uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96).
NJA 2009 s. 408: Frågor om tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.
NJA 2009 s. 877: Tolkning av försäkringsvillkor.
NJA 2010 s. 416: Prövningstillstånd i hovrätt när valet av avtalstolkningsmetod medfört att riktigheten av tingsrättens avgörande inte har kunnat bedömas (granskningsdispens).
NJA 2011 s. 316: Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten...
NJA 2012 s. 3: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.
NJA 2012 s. 597: Kontraktstolkning samt konkurrerande skadeorsaker. En entreprenör har ansetts skyldig att utge förseningsvite, som har kopplats till anläggningens idrifttagande, fastän idrifttagandet skulle ha...
NJA 2014 s. 960: Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för...
NJA 2015 s. 741: Tolkning av ett avtal med ett stort antal parter.
NJA 2015 s. 991: Skiljeförfarande. Parterna kan i förväg avtala att det inte ska finnas någon möjlighet att med stöd av 36 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande föra talan mot en skiljedom som innebär att...
NJA 2016 s. 237: Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean...
NJA 2016 s. 51: Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag.
NJA 2016 s. 689: Tolkning av avtal om köp av fast egendom. När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet.
RH 2007:32: Fråga om rätt till försäkringsersättning; Tolkning av försäkringsvillkor.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation