lagen.nu

Avtalsfrihet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Friheten att bestämma vem man vill ingå avtal med, och vilka avtalsvillkor som ska gälla.

Avtalsfriheten är inte absolut, och vissa avtalsformer styrs av tvingande regler, särskilt i syfte att skydda en svagare part (exv. en konsument eller en arbetstagare). Många avtalsregler är dock dispositiva.

Man brukar tala om att principen om avtalsfrihet består av tre delar:

  1. Rätt att avstå från att ingå avtal
  2. Rätt att välja avtalspart
  3. Rätt att bestämma avtalets innehåll

Se också Kontraheringstvång.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Avtalsfrihet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1992 s. 66: Optionsavtal beträffande överlåtelse av bostadsrätt är bindande om det är upprättat i skriftlig form.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation