lagen.nu

Avstyckning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avstyckning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avstyckning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (21)

MÖD 2009:10: Strandskyddsdispens ----- Det har saknats fog att förena en strandskyddsdispens för en komplementbyggnad/gäststuga med ett villkor att byggnaden inte får inredas med kök då strandskyddets syfte inte...
MÖD 2012:55: Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning, varefter kommunen överklagade förrättningen. Lantmäteriet och kommunen var oeniga om resultatet av samrådet som genomförts i...
MÖD 2015:50: Avstyckning ----- Frågan i målet var om en avstyckad fastighet var lämpad för sitt ändamål. Styckningslotten omfattade 21 hektar mark, varav 13 hektar utgjorde skog. MÖD fann att skogsarealen med...
MÖD 2017:43: Avvisad ansökan om avstyckning ----- En dom om bättre rätt till del av fastighet har inte kunnat läggas till grund för en ansökan om avstyckning när den åberopade köpehandlingen inte uppfyller...
NJA 1981 s. 581: Fråga om tillåtligheten av avstyckning för bebyggelse inom strandskyddsområde. 3 kap 2 § 2 st fastighetsbildningslagen. - Såväl länsstyrelse som byggnadsnämnd har ansetts äga behörighet att fullfölja...
NJA 1983 s. 395: Fråga huruvida avstyckning för bostadsändamål från en jordbruksfastighet kan anses medföra olägenhet av någon betydelse för jordbruksnäringen. 3 kap 6 § 2 st fastighetsbildningslagen.
NJA 1984 s. 122: Fråga huruvida avstyckning för bostadsändamål från en jordbruksfastighet bör ske. 3 kap 1 § och 6 § 2 st fastighetsbildningslagen.
NJA 1984 s. 60: Fråga huruvida avstyckning, som innehar avvikelse från arealbestämmelser i byggnadsplan, enligt 3 kap 2 § 3 st fastighetsbildningslagen kunde ske utan byggnadsnämndens medgivande.
NJA 1984 s. 803: Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om avstyckning från en viss fastighet förs talan av ägaren till en grannfastighet som inte berörs av själva avstyckningsåtgärden. Till grund för talan...
NJA 1984 s. 93: Fråga om betydelsen i ersättningshänseende av att beträffande avstyckningsplaneområde meddelats tätbebyggelseförbud jämlikt 168 § byggnadslagen dels i fall av inlösen enligt 41 § byggnadslagen (I)...
NJA 1985 s. 110: Aktualitetskravet i 3 kap 1 § 2 st FBL har ansetts ej vara uppfyllt i fråga om avstyckning för nybyggnad som skulle ha inneburit tätbebyggelse utanför detaljplanelagt område, när regeringen vägrat...
NJA 1985 s. 429: Vid avstyckningsförrättning tillades styckningslotten med stöd av 10 kap 5 § 2 st FBL rätt att som servitut i stamfastigheten nyttja samfälld väg, som enligt förrättningskartan gick genom en byggnad...
NJA 1987 s. 730: I samband med förrättning för avstyckning ansökte ägare av styckningslott om fastighetsreglering bestående i överföring av mark till styckningslotten från angränsande fastighet. Rätt att påkalla...
NJA 1990 s. 800: Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om avstyckning från en viss fastighet förs talan av ägare till grannfastigheter, som inte berörs av själva avstyckningsåtgärden, på den grunden att beslutet...
NJA 1998 s. 610: En kommun överlät genom ett köpekontrakt ett område av en fastighet med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande. Fastän de kommunala representanter som undertecknade köpekontraktet inte var...
NJA 1999 s. 735: Fråga om bestämmelser för stadsplan och för naturreservat hindrar en avstyckning inom det område där bestämmelserna gäller. 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen.
NJA 2000 s. 10: Arrende har efter fastighetsreglering kommit att gälla i två fastigheter. Ägarna till de båda fastigheterna har härigenom blivit gemensamt förpliktade gentemot arrendatorn vad avser arrendet i dess...
NJA 2002 s. 613: Fråga huruvida inskrivningsmyndighets beslut om lagfart kan undanröjas när i det överklagade ärendet framkommit uppgifter som, om de hade varit kända för myndigheten, hade medfört att lagfart inte...
RH 2001:32: Avstyckning av ett område kring en sjöbod på Bohuskusten för fastighetsbildning utan anknytning till någon bostads- eller jordbruksfastighet har ansetts strida mot såväl kravet på att en fastighet...
RH 2006:1: Fastighetsbildningslagen. En skogsfastighet omfattande ca 364 ha delades vid avstyckning upp i fyra nya skogsfastigheter om ca 77 ha, 83 ha, 75 ha samt 129 ha. Staten ålades att betala svarandens...
RH 2007:25: Avstyckning från jordbruksfastighet har ansetts medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation