lagen.nu

Avstånd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avstånd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avstånd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2004:32: Anmälan om utökad djurhållning-----Sedan en verksamhetsutövare hade anmält till miljö- och byggnadsnämnden att han ville förändra sin smågrisproduktion beslutade nämnden att förelägga honom att vidta...
MÖD 2004:36: Tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning-----Länsstyrelsen hade givit tillstånd till och godkänt lokaliseringen av en anläggning för uppfödning av 90 000 slaktkycklingar. Efter överklagande av...
MÖD 2004:40: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av sex vindkraftverk inom Lunds och Eslövs kommuner-----Hinder har inte ansetts föreligga att uppföra och driva sex vindkraftverk nära...
MÖD 2005:33: Talerätt i mål om tillstånd till vindkraftsanläggning-----Länsstyrelsen lämnade ett bolag tillstånd enligt miljöbalken att driva en gruppstation med 3-5 vindkraftverk med en sammanlagd uteffekt av...
MÖD 2005:57: Försiktighetsmått vid besprutning av banvallar-----Miljööverdomstolen instämde i underrättens bedömning att den spridningskarta som Banverket ingett i sin anmälan till kommunen var tillräcklig även...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation