lagen.nu

Avskrivning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avskrivning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avskrivning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (28)

AD 2002 nr 21: En kärande - som återkallat sin talan sedan Arbetsdomstolen avslagit ett yrkande från käranden om interimistiskt förordnande i målet - yrkar då svaranden begär ersättning för rättegångskostnader att...
MD 2011:19: Ett bolag har marknadsfört konsertbiljetter till en specifik konsert den 14 augusti 2010. Vid tiden för målets avgörande har ett förbud ansetts helt verkningslöst, eftersom det aldrig kan bli tal om...
MIG 2007:52: Ansökan om prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen har ansetts vara förfallen då tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats av Migrationsverket under handläggningen i Migrationsöverdomstolen.
NJA 1981 s. 437: Särskild omständighet som avses i 18 kap 5 § 2 st RB?
NJA 1983 s. 801: Sedan borgenär ansökt om ett bolags försättande i konkurs återkallades ansökningen och avskrevs konkursärendet. Bolaget var redan före avskrivningsbeslutet upplöst enligt punkt 4 i...
NJA 1984 s. 30: TR har i samband med avskrivning av lagsökningsmål meddelat beslut om skyldighet för borgenären att ersätta rättegångskostnad. Talan mot beslutet har fullföljts i HovR:n. Förbudet i 36 §...
NJA 1984 s. 569: TR:s avskrivningsbeslut med anledning av återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande liksom i samband därmed meddelat beslut angående rättegångskostnad har ansetts kunna överklagas enligt 34 §...
NJA 1984 s. 858: Sedan ansökan om lagsökning ingivits till TR avseende viss fordran jämte ersättning för lagsökningskostnader, anmälde borgenären till TR:n att gäldenären betalat allt utom ersättning för...
NJA 1986 s. 356: Sedan slutbevis utfärdats i mål om betalningsföreläggande ansökte gäldenären om återvinning men återkallade ansökningen. TR:n avskrev målet med förklaring att slutbeviset fastställdes. Gäldenären...
NJA 1987 s. 332: Mot TR:s dom i brottmål har två tilltalade vädjat. En av dem återkallade sin vadetalan och HovR:n avskrev före huvudförhandlingen målet beträffande denne. Den enligt 21 kap 10 § RB fastställda...
NJA 1987 s. 560: Sedan gäldenär efter tredskodom mot honom sökt återvinning avskrevs målet på grund av att båda parter uteblivit från förhandling. Att en tredskodom i sådant fall förlorat sin verkan har ansetts böra...
NJA 1987 s. 616: I handräckningsmål ansöktes om avhysning av hyresgäst som ej erlagt förfallen hyra. Sedan ansökningen återkallats på grund av att hyresskulden betalts avskrevs målet. Sökandens yrkande om ersättning...
NJA 1988 s. 494: Fråga om konkursbos försättande i konkurs har prövats utan hinder av att konkursgäldenärens konkurs under handläggning en i HD avskrivits enligt 185 d § KL (1921:225).
NJA 1988 s. 51: Mål om ansvar och skadestånd skall avskrivas i brottmålsdelen, när den tilltalade avlidit innan dom i första instans meddelats.
NJA 1990 s. 656: Fråga om avskrivning av konkurs sedan borgenär väckt talan om återvinning.
NJA 1992 s. 226: Då en tilltalad som dömts i HovR:n avlidit och de anhöriga ej övertagit hans talan mot domen, har det ansetts att endast straffbestämningen skall undanröjas vid målets avskrivning.
NJA 1994 s. 23: När en köpare på grund av påstådda fel i egendomen kan väcka talan både om hävning av köpet och om avdrag på köpeskillingen, har en ogillande dom angående ett av yrkandena ansetts ha rättskraft...
NJA 1994 s. 230: Sedan häktad fullföljt talan mot en tingsrätts dom, varigenom han ådömts fängelse, har han återkallat sin vadetalan. Eftersom domen blev verkställbar när återkallelseskriften inkom till hovrätten,...
NJA 1996 s. 395: Sedan fråga om förordnande av syssloman enligt UB förfallit och yrkandet därom återkallats har målet avskrivits, oaktat motparten yrkat att talan skulle avvisas. Vid prövning av frågan om fördelning...
NJA 2003 s. 158: Sedan part väckt fastställelsetalan och därefter ändrat den till fullgörelsetalan har han återtagit fullgörelseyrkandet och återgått till att yrka enbart fastställelse. Fråga bl.a. om den sistnämnda...
NJA 2003 s. 239: En kärande väcker talan mot ett bolag med namnet A. Innan stämning utfärdas uppger käranden att svarandebolaget rätteligen heter B. Bolaget B delges stämning, varefter käranden meddelar att det var...
NJA 2016 s. 1169: Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av konkursansökan.
RH 1999:98: När tilltalad som överklagat fängelsedom endast i fråga om påföljden avlidit, har hovrätten avskrivit målet utan att efterlevande beretts tillfälle att överta talan.
RH 2004:79: Fråga vid tillämpning av 13 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken om den som bestritt en ansökan om betalningsföreläggande kan anses ha ingått i svaromål.
RH 2005:19: Tingsrätt har inte ägt fatta beslut om avskrivning sedan käranden infunnit sig till utsatt huvudförhandling men kort därefter obstruerat och avlägsnat sig.
RH 2011:2: Efter förlikning har svaranden förlorat sin rätt att ensidigt begäradom. Målet har på kärandens begäran skrivits av.
RH 2014:3: Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att bistå målsäganden vid begäran om överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. Tingsrättens beslut att avskriva målet när...
RH 2016:20: Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation