lagen.nu

Avräkning av utländsk skatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avräkning av utländsk skatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (9)

HFD 2012 ref. 23: Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt ska tidigare års underskott inte beaktas när de utländska förvärvsinkomsterna bestäms. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999 ref. 65: Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall utländska filialunderskott inte reducera de utländska inkomster som skall beaktas vid beräkningen....
RÅ 2001 ref. 43: Avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt på pensionsmedel har inte ansetts kunna ske då den skattskyldige inte haft någon sammanräknad förvärvsinkomst.
RÅ 2001 ref. 46: Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditbolag och amerikanska bolag, varav inte något är skattesubjekt i vare sig USA eller Sverige, har inte ansetts ha rätt att...
RÅ 2004 ref. 132: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har koncernbidrag som lämnats av ett aktiebolag och utdelning från en värdepappersfond reducerat den sammanräknade...
RÅ 2004 ref. 66: Avkastningsskatt på pensionsmedel har ansetts böra sättas ned med belopp motsvarande beräknad utländsk skatt som hänför sig till tidigare år. Förhandsbesked. Avräkning av utländsk skatt.
RÅ 2005 ref. 57: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har vid räkenskapsenlig avskrivning den avskrivning som skett över plan inte reducerat den utländska...
RÅ 2007 ref. 18: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har kursförluster på fordringar i utländsk valuta inte reducerat de utländska förvärvsinkomster som utgörs av ränta...
RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation