lagen.nu

Avloppsvatten

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avloppsvatten" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avloppsvatten finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2000:10: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid en boardfabrik -----Tillstånd till verksamheten hade meddelats av Koncessionsnämnden år 1985. Miljööverdomsstolen ansåg att rättskraften i...
MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena...
MÖD 2001:34: Föreläggande om avloppsanläggning-----Ett föreläggande om anläggande av avloppsanläggning (markbädd) har omformulerats av Miljööverdomstolen till att avse förbud mot att släppa ut allt avloppsvatten...
MÖD 2002:80: Tillstånd till anläggning för avloppsrening-----I ett tillstånd för ett reningsverk hade länsstyrelsen föreskrivit att kommunen som kompensationsåtgärd skulle komplettera reningsverket med anläggande...
MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden hade vägrat tillstånd till uppförandet av en enskild avloppsanläggning med hänvisning till att avståndet till den skyddsvärda sjön...
MÖD 2013:49: Fråga om avledande av avloppsvatten eller markavvattning-----Lantmäteriet har genom omprövning med stöd av anläggningslagen kompletterat en gemensamhetsanläggning för väg genom att tillföra den vissa...
MÖD 2014:5: Tillsyn över vattenverksamhet-----Bortledande av dagvatten som uppstår på ett antal fastigheter utanför detaljplanelagt område har inte ansetts utgöra avledande av avloppsvatten och inte heller...
MÖD 2015:1: Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten-----Mark- och miljööverdomstolen fastställde nämndens beslut att förbjuda utsläpp av avloppsvatten (BDT-vatten) från befintlig avloppsanordning (stenkista)....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation