lagen.nu

Avhjälpande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avhjälpande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (6)

MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats under markytan på en fastighet där ett antal andra oljetunnor grävts ned senast den 30 juni 1969. Eftersom det inte blivit...
MÖD 2011:25: Föreläggande enligt miljöbalken att gräva upp cistern m.m. samt utföra markunderökningar-----Ett föreläggande om efterbehandling, bestående i uppgrävning av tidigare använd oljecistern och...
MÖD 2013:36: Föreläggande att vidta åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken-----Mark- och miljööverdomstolen fann i likhet med underinstanserna att två konkursbon bedrivit gruvverksamhet och därmed var att anse som...
NJA 2012 s. 125: Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har tillsammans med andra som har bidragit till skadan ett solidariskt ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken. Detta har ansetts...
NJA 2014 s. 960: Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för...
RH 2013:44: Bedömningen av frågan om ett förslag på avhjälpande enligt konsumenttjänstlagen är fullgott eller inte kan normalt göras först sedan ett eventuellt avhjälpande skett.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation