lagen.nu

Assistansersättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Assistansersättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (17)

HFD 2011 ref. 74: Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.
HFD 2013 ref. 81: Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder.
HFD 2013 ref. 82: Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola.
HFD 2015 ref. 46: Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.
HFD 2016 ref. 56: En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av...
HFD 2016 ref. 87: En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om...
RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
RÅ 1997 ref. 23: Funktionshindrade barns behov av personlig assistans enligt lagen (1993:389) om assistansersättning under tid då barnet vistas i hemmet (I) respektive deltar i barnomsorg (II).
RÅ 2000 ref. 11: Fråga, i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, om prövningens omfattning i Regeringsrätten och om vilka regler som skall tillämpas efter en lagändring.
RÅ 2000 ref. 55: I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringskassan beviljat ersättning men förordnat att utbetalning inte får ske förrän beslutet vunnit laga kraft. I avsaknad av särskilt...
RÅ 2004 ref. 16: Funktionshindrat barn som har arbetsledaransvar för sina personliga assistenter har inte ansetts berättigat till förhöjd ersättning för den arbetsledande uppgiften då den utförts av en förälder.
RÅ 2004 ref. 31: Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en till arbetsplatsen knuten grupp av assistenter i en s.k. assistentpool kan inte anses utgöra personlig assistans enligt lagen...
RÅ 2004 ref. 90: Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ansetts inte kunna få assistansersättning enligt lagen om...
RÅ 2005 ref. 85: Ekonomiskt stöd från kommunen till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade avser samma slags kostnader som lagen...
RÅ 2005 ref. 86: En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och som själv anordnar sin assistans, har vid ordinarie assistents sjukdom ansetts berättigad att enligt 9 §...
RÅ 2008 ref. 17: Omfattningen av assistansersättningen till ett svårt funktionshindrat barn har bestämts utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken.
RÅ 2010 ref. 53: Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation