lagen.nu

Arvsskatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arvsskatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arvsskatt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (65)

NJA 1981 s. 1197: Arvsskattemål. Fråga i visst fall om avstående från rätt på grund av testamente skall beaktas vid bestämmande av arvsskatt.
NJA 1981 s. 1201: Arvsskattemål. Sedan vid TR:n yrkats, att dödsbo skulle på vissa grunder befrias från skyldighet att utge tidigare fastställd men ej erlagd arvsskatt och TR:n ogillat yrkandet, har utmätning skett...
NJA 1981 s. 300: Arvsskattemål. Någon tid efter det att bouppteckning registrerats och arvsskatt erlagts försäljs boet tillhörigt lösöre på auktion varvid det inbringar avsevärt högre belopp än det vartill egendomen...
NJA 1981 s. 701: I bouppteckning har bland tillgångarna till sitt nominella värde upptagits en fordran, för vilken säkerheten utgjordes av skuldebrev på vilka gäldenären tecknat medgivande till inteckning i en...
NJA 1981 s. 730: Arvsskattemål. Fråga om värdering av fast egendom i utlandet.
NJA 1981 s. 975: Arvsskattemål. Vid inregistrering av bouppteckning beslutade TR:n att beskattning av vissa äganderättsförvärv skulle, eftersom egendomen var belastad med livstids nyttjande- och avkomsträtt,...
NJA 1982 s. 121: Enskild person anförde besvär över TR:s skattebeslut och HovR:n ändrade beslutet i viss del till den klagandes förman. Kammarkollegiet, som ej överklagat TR:ns beslut, besvärade sig över HovR:ns...
NJA 1983 s. 269: Fråga i visst fall, om arvsskatt för förmånstagarförvärv fick uttagas på grundval av bouppteckningshandling, när förmånstagaren rätteligen skolat avge arvsskattedeklaration rörande förvärvet.
NJA 1983 s. 515: Arvsskattemål. Barn som - jämte sin moder - bott hos en morbroder under förhållanden som anges i 28 § 3 st sista meningen lagen om arvsskatt och gåvoskatt har i arvsskattehänseende behandlats som...
NJA 1983 s. 581: Fråga i mål rörande arvsskatt om undanröjande av TR:ns beslut och återförvisning till TR:n för erforderlig behandling av skatteärendet.
NJA 1983 s. 587: Arvsskattemål. Makar förordnade i inbördes testamente att den av dem som överlevde den andra skulle erhålla all den avlidnas kvarlåtenskap med fri dispositionsrätt under sin återstående livstid....
NJA 1983 s. 628: Arvsskattemål. Äkta makar förordade i inbördes testamente att den av makarna som överlevde den andre skulle med äganderätt erhålla all boets egendom samt att, vid den efterlevandes död, vissa legat...
NJA 1984 s. 176: Arvsskattemål. I bouppteckning angavs felaktigt att viss egendom var den efterlevande makens enskilda. Den felaktiga uppgiften rättades sedermera genom en tilläggsbouppteckning. Den omständigheten...
NJA 1984 s. 32: Arvsskattemål. Testamentsdonation av fastighet avsedd att användas som semesterhem för viss kategori personal hos en ideell förening har förklarats enligt 3 § arvsskattelagen fri från skatt när...
NJA 1984 s. 472: Arvsskattemål. När det är oklart om ett vid arvsbeskattningen åberopat partiellt avstående från arv hänför sig till viss egendom eller viss andel av arvingens lott, bör den sistnämnda tolkningen ges...
NJA 1984 s. 474: Arvsskattemål. Kvarlåtenskapen efter avliden person skulle enligt testamente delas lika mellan sex angivna personer. Genom arvskifte erhöll tre av dessa vardera ett belopp som understeg en sjättedel...
NJA 1984 s. 582: Arvsskattemål. P hade efter L:s frånfälle förklarat sig avstå från viss del av sin arvslott, i följd varav hennes barn skulle inträda i hennes rätt. Förklaringen om arvsavstående hade beaktats vid...
NJA 1984 s. 612: Arvsskattemål. Arvinge, som i samma handling avstått dels från 1/5 av arvet till förmån för sin icke arvsberättigade hustru, dels från 1/5 av arvet till förmån för vart och ett av sina tre barn, har...
NJA 1984 s. 620: Arvsskattemål. Fordran enligt lönsparkonto har vid fastställande av arvsskatt uppskattats med tillämpning av 23 § C 1 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt till sitt kapitalbelopp jämte ränta på...
NJA 1984 s. 654: Arvsskattemål. I en bouppteckning har upptagits två kapitalförsäkringar, vilka på grund av förmånstagarförordnande skulle tillfalla A. Efter besvär över skattläggningen har upplysts att vederbörande...
NJA 1985 s. 264: Gåvoskattemål. Arvsskatt har bestämts på grundval av bouppteckning genom ett schematiskt arvskifte. Vid det verkliga arvskiftet har dödsbodelägarna sig emellan fördelat kvarlåtenskapen i andra...
NJA 1985 s. 489: Arvsskattemål. Sedan efterlevande make i barnlöst äktenskap avlidit, uppkommer vid arvsbeskattning i anledning därav fråga, huruvida den efterlevande skall anses ha vid den först avlidna makens död...
NJA 1986 s. 24: Arvsskattemål. Fråga i vad mån bankmedel skall få räknas in bland tillgångarna i en rörelse och därmed skall anses vara sådant rörelsekapital som får värderas med tillämpning av 23 § F 3 st...
NJA 1986 s. 464: Arvsskattemål. Genom förordnande i testamente skulle medel tillfalla en fond, vars ändamål i och för sig var sådant som avses i 3 § arvsskattelagen. Enligt förordnandet skulle emellertid medlen i...
NJA 1986 s. 565: Vid avskaffandet av kvarlåtenskapsskatten år 1958 ändrades bl a 28 § förordningen om arvsskatt och gåvoskatt, varvid i övergångsbestämmelser föreskrevs att tidigare gällande tariff i 28 § skulle...
NJA 1986 s. 89: Arvsskattemål. Jämkning i testamente för utfående av laglott har påkallats först efter bouppteckningens registrering. Med hänsyn till att dödsbodelägarna haft särskild anledning att räkna med att...
NJA 1987 s. 549: Arvsskattemål. Vid beräkning av behållningen i ett dödsbo får avdrag göras för kvarskatteavgift som kan väntas bli debiterad i anledning av kvarstående skatt för inkomståret före dödsfallet.
NJA 1987 s. 777: Ränta enligt 52 § 1 mom 2 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt skall jämväl i de fall då överrätt prövar skattefrågan bestämmas för tiden till och med den månad då skatten fastställts av...
NJA 1989 s. 542: Hinder har inte ansetts föreligga för domstol att, vid bifall till dödsbos begäran om ändring av skattläggningen avseende viss lott, också vidta sådana ändringar av beskattningen av andra lotter som...
NJA 1991 s. 763: Ett partiellt arvsavstående av efterlevande make till förmån för makarnas gemensamma barn har ansetts inte i sig föranleda avsteg från hälftendelningsprincipen i 15 § 2 mom lagen (1941:416) om...
NJA 1992 s. 753: Arvsskattemål. Reglerna i 3 kap ÄB om makes arvsrätt har ej ansetts äga tillämpning, om makarna på grund av hemskillnad levde åtskilda vid arvlåtarens död.
NJA 1992 s. 758: Arvsskattemål. I ett testamente förordnades att huvuddelen av testators kvarlåtenskap skulle tillfalla ett kusinbarn eller, om kusinbarnet avlidit, dess arvingar. Fråga om uttrycket "arvingar"...
NJA 1994 s. 119: Arvsskattemål. Sedan en person som tecknat en pensionsförsäkring avlidit, har ett återbäringsbelopp tillfallit dödsboet. Återbäringen har ansetts böra tas upp som en fordran bland tillgångarna i...
NJA 1994 s. 610: Gåvoskattemål. Vid beräkning av substansvärde på icke börsnoterade aktier i ett fåmansbolag, tillika förvaltningsbolag, har bolagets fastighet - när utredning om dennas verkliga värde vid...
NJA 1994 s. 93: Arvsskattemål. Ett dödsbo överklagade TR:s beslut om arvsskatt och gjorde gällande, att vissa i bouppteckningen upptagna fordringar hade värderats felaktigt. Talan har ansetts inte innefatta något...
NJA 1995 s. 183: Arvsskattemål. Arvlåtare har genom köpekontrakt sålt en fastighet till pris överstigande taxeringsvärdet. Vid arvlåtarens död hade ännu inte tillträdesdagen infallit och köparen fullgjort sina...
NJA 1995 s. 388: Sambos barn är vid tillämpningen av 28 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt inte att anse som styvbarn.
NJA 1995 s. 567: Gåvoskattemål. Fråga om aktier, som inte var börsnoterade, varit föremål för marknadsmässig omsättning med sådana regelbundna noteringar om avslut som krävs för tillämpning av 23 § B 2 st lagen...
NJA 1996 s. 475: Vid beräkning av arvsskatt har den s k lättnadsregeln (23 § F 3 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt) ansetts tillämplig på ett skogskonto utan hinder av att arvlåtaren sålt den skogsfastighet...
NJA 1996 s. 490: Finskt krigsbarn har ansetts som fosterbarn vid bestämmandet av arvsskatt.
NJA 1996 s. 791: Arvsskattemål. Makar förordnade i inbördes testamente att den efterlevande skulle med full äganderätt erhålla hela kvarlåtenskapen, dock utan inskränkning i bröstarvinges laglott. Vad testamentet...
NJA 1997 s. 22: I överklagande av TR:s beslut om arvsskatt har angetts att den till grund för beslutet liggande bouppteckningen felaktigt saknat uppgift om att behållningen utgjorts av andel i oskiftat dödsbo. Felet...
NJA 1997 s. 498: Sammanslutning vars huvudsakliga ändamål utgjorts av vård i form av psykoterapi och annan verksamhet till främjande av sådan vård har ansetts befriad från skattskyldighet enligt 3 § 1 st lagen...
NJA 1998 s. 598: Frågor om rätt till ersättning i arvsskattemål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m m.
NJA 1999 s. 159: Förbudet enligt 15 kap. 6 § föräldrabalken för en förmyndare, god man eller förvaltare att för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente har ansetts analogt tillämpligt på avstående från...
NJA 2000 s. 124: Neurologiskt Handikappades Riksförbund har inte ansetts vara befriat från skattskyldighet enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. - Även fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om...
NJA 2000 s. 217: Makars gemensamma barn har vid den efterlevande makens död partiellt avstått från sitt arv. Vid fastställande av arvsskatten har den del av kvarlåtenskapen som omfattas av avståendet fördelats mellan...
NJA 2001 s. 401: Vid en försäkringstagares död har utfallande belopp på en grupplivförsäkring avseende begravningshjälp utan förmånstagarförordnande ansetts ingå i försäkringstagarens skattepliktiga kvarlåtenskap.
NJA 2001 s. 471: Preskriptionsfristen för rätt till återvinning av arvsskatt räknas från den dag då den för högt beräknade skattskyldigheten slutligen fastställdes.
NJA 2001 s. 554: En uppgift i en bouppteckning efter en efterlevande make har enligt grunderna för 15 § 2 mom. 3 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt föranlett att den andel i den sist avlidne makens bo som...
NJA 2001 s. 56: Vid arvsbeskattning i anledning av efterlevande makes död har hälften av bobehållningen ansetts härröra från den först avlidne maken och tillfalla makarnas gemensamma barn som arv efter denne. Dessa...
NJA 2001 s. 818: Fråga om tillämpning av 15 § 2 mom. andra stycket 4 alternativt tredje stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt när en efterlevande make gjort ett partiellt arvsavstående till förmån för...
NJA 2001 s. 865: Ett före år 1988 mellan makar upprättat inbördes testamente med förbehåll för bröstarvinges laglott har vid bestämmande av arvsskatt tolkats så att bröstarvingarna inte erhållit rätt att vid den...
NJA 2003 s. 71: Arvsskattemål. Fråga om ställningen på kapitalkontona skall beaktas vid värdering av handelsbolagsmans andel.
RH 1993:39: Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet har ansetts vara sådan sammanslutning som enligt 3 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt är befriad från skattskyldighet.
RH 1993:78: Stiftelse med ändamål att dela ut medel till föräldralösa barn och ungdomar har ansetts vara befriad från arvsskatt.
RH 1993:91: Man och kvinna - som var kyrkobokförda på olika adresser - hade i över sex år gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll. Deras vilja var uppenbarligen att de skulle vara att betrakta som sambor....
RH 1994:67: Fråga, vid arvsbeskattning, om ett tidigare testamente återkallats genom ett senare eller om testator med det senare testamentet endast avsett att göra vissa mindre tillägg och, i den mån...
RH 1995:11: Kostnader för dödsbodelägares och andras resor till begravning har normalt inte ansetts som begravningskostnader och därmed inte heller avdragsgilla vid arvsbeskattningen efter den avlidne.
RH 1998:45: Fråga vid bestämmande av arvsskatt huruvida efterarvingars - barn till avlidna föräldrar - arvsavståenden skulle anses avse kvarlåtenskapen från båda föräldrarna eller bara från den sist avlidna....
RH 1999:137: Museiförening har inte ansetts bedriva verksamhet med sådant ändamål att den bör åtnjuta skattebefrielse enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
RH 1999:16: Tolkning av testamente.
RH 2000:54: Fråga om ordningsföljden för olika slag av grundavdrag (generellt grundavdrag och särskilt avdrag för underårig) vid tillämpningen av 28 § 2 och 4 st. lagen om arvsskatt och gåvoskatt. I ett fall då...
RH 2002:21: Arvsskattemål. Fråga om tillämpning av hälftendelningsprincipen vid fördelning av arv efter den sist avlidne maken.
RH 2002:28: Makars gemensamma barn har vid den efterlevande makens död partiellt avstått från sitt arv. Vid fastställande av arvsskatten har den del av kvarlåtenskapen som omfattas av avståendet fördelats mellan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation