lagen.nu

Arvinge

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En person som enligt lag ärver den avlidne.

Till arvingarna hör efterlevande make/maka/registrerad partner samt den avlidnes släktingar som delas in i tre arvsklasser.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arvinge finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1987 s. 185: Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras...
NJA 1992 s. 820: Efter det att en testamentstagare avstått från sin rätt enligt testamentsförordnandet, väckte likväl två arvingar talan enligt 14 kap 5 § ÄB mot testamentstagaren med yrkande att testamentet skulle...
NJA 1993 s. 145: Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sist avlidne...
NJA 2005 s. 400: Vid makes död har den efterlevande maken avstått från sin rätt vid arvskiftet till förmån för den avlidne makens barn. Fråga om barnen, som vid den efterlevande makens död saknat rätt till efterarv,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation