lagen.nu

Arresteringsorder

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU), som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat skall gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

En arresteringsorder kan utfärdas enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

När den som eftersöks för verkställighet av en frihetsberövande påföljd är svensk medborgare får överlämnande inte beviljas om den eftersökte begär att påföljden skall verkställas i Sverige enligt lagens 6 §.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arresteringsorder finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2015 s. 1053: Vid frihetsberövande inför beslut om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder har staten inte strikt ansvar enligt 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation