lagen.nu

Arrendenämnd

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arrendenämnd handlägger tvister mellan jordägare och arrendator enligt 8 - 11 kap. jordabalken, SFS/1957:390 lagen (1957:390) om fiskearrenden och SFS/1985:658 lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

Jämför Hyresnämnd.

Se även

Blankett HN-1, Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd för anmälan om tvist

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arrendenämnd finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2000 s. 100: Fråga om arrendenämnds behörighet att pröva villkor om mjölkkvot i samband med förlängning av avtal om jordbruksarrende.
NJA 2017 s. 577: Jordägarens byggnadsskyldighet vid jordbruksarrende. Arrendenämnden är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arbete som arrendatorn utför i jordägarens ställe, även efter det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation