lagen.nu

Arrende

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Upplåtelse, mot vederlag, av jord enligt 8 - 11 kap. jordabalken (1970:994) eller av fiskerätt enligt lagen (1957:390) om fiskearrenden.

Ett arrende kan vara av någon av följande typer:

För alla arrendetyper utom lägenhetsarrende gäller att avtalet ska vara skriftligt. I avtalshandlingen skall samtliga avtalsvillkor anges. Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan.

Detta betyder att ingen kan grunda någon rätt på ett muntligt avtal, med undantag för lägenhetsarrende.

Det är också viktigt att vederlag, det vill säga arrendeavgift, avtalats. Är ingen arrendeavgift avtalad är det inget arrendeavtal och avtalets rättsverkningar oklara. En sak är klar. Ingendera av parterna i avtalet kan åberopa någon rättsregel i jordabalken till stöd för något anspråk.

Tvister mellan fastighetsägare och arrendator kan handläggas av arrendenämnd.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arrende finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (34)

MÖD 2011:28: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten-----Ägare till fritidshus på ofri grund förbjöds släppa ut avloppsvatten från bristfällig enskild avloppsanläggning. Han ansågs ansvarig oavsett äganderätt eller...
NJA 1981 s. 269: Resningsärende. TR fastställde genom dom en i arrendetvist träffad förlikning enligt vilken arrendatorn skulle frånträda arrendet. Arrendatorn har ansökt om resning av domen under åberopande bl a att...
NJA 1982 s. 823: Förbudet i 8 kap 33 § JB att föra talan mot HovR:ns dom i vissa arrendemål har ansetts inte omfatta en av HovR avgjord, som arrendetvist behandlad fråga om skadestånd enligt 3 § samma kap oavsett att...
NJA 1983 s. 331: Talan om fastställelse att viss överenskommelse mellan parterna innebär arrendeavtal har ansetts utgöra arrendetvist enligt 8 kap 32 § JB.
NJA 1983 s. 724: Negativ fastställelsetalan med yrkande om förklaring att arrendeförhållande inte föreligger mellan parterna har ansetts utgöra arrendetvist enligt 8 kap 32 § JB.
NJA 1984 s. 315: Resningsärende. Ägaren av en utarrenderad jordbruksfastighet har, sedan arrendet upphört men medan arrendatorn alltjämt brukade fastigheten, utan arrendatorns medgivande plöjt upp ett område och...
NJA 1984 s. 551: Fråga huruvida belopp till vilket brister upptagits vid tillträdessyn skall vid avräkning mellan jordägaren och arrendatorn schablonmässigt uppräknas till följd av penningvärdets försämring.
NJA 1985 s. 527: Sedan arrendenämnd beslutat om förlängning av arrendeavtal avseende jordbruksarrende och fastställt villkor för arrendet fullföljdes talan till fastighetsdomstolen enbart beträffande villkoren....
NJA 1988 s. 521: För åtnjutande av förmånsrätt i konkurs för fordran på grund av arrendeavtal har krävts, att jordägaren kan åberopa ett vid tiden för konkursbeslutet bestående arrendeavtal. 5 § 1 st 1...
NJA 1988 s. 583: Handelsbolag som arrenderat visst markområde har, i samband med att handelsbolagets rörelse övertagits av ett för ändamålet särskilt bildat aktiebolag, till detta upplåtit nyttjanderätt till området...
NJA 1989 s. 109: I arrendeavtal hade intagits skiljeklausul, enligt vilken arrendenämnd utsetts till skiljenämnd. Sedan avträdessyn förrättats på de arrenderade fastigheterna, klandrade jordägaren synen genom ansökan...
NJA 1989 s. 258: I handling som upprättats över arrendesyn har intagits felaktig klanderhänvisning. I ärende om återställande av försutten tid har ansetts att synemännen ej äger utfärda ändrad hänvisning med verkan...
NJA 1989 s. 262: Det i 8 kap 33 § JB angivna förbudet att föra talan mot hovrätts dom i fråga om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut angående skyldighet för part att i sådant mål förete...
NJA 1990 s. 533: Fråga vid tillämpning av lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, om arrendeavtalet avsåg ett s k gårdsarrende. Vidare fråga om omfattningen av inskrivningsmyndighetens...
NJA 1990 s. 631: Den som har infriat ett borgensåtagande för en arrendators skyldig. heter mot jordägaren kräver arrendatorn på det utgivna beloppet. Tvisten har inte ansetts utgöra en arrendetvist som skall tas upp...
NJA 1990 s. 660: I mål om klander av arrendesyn uppkommer dels frågan om käranden under förberedelsen i underrätt har ändrat sin talan i strid mot bestämmelsen i 13 kap 3 § 1 st 3 RB, dels frågan om en taleändring...
NJA 1993 s. 681: Ansökan om återställande av försutten tid för att hos arrendenämnd i dess egenskap av skiljenämnd anföra klander mot syn i arrendeförhållande har ansetts skola prövas av hovrätt.
NJA 1994 s. 746: Förverkande av arrenderätt. Arrendator har rättidigt erlagt arrende. avgift till tidigare jordägare efter det att fastigheten tillträtts av ny ägare. Arrendatorn har ansetts vara i ond tro om...
NJA 1998 s. 552: Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på ett bostadsarrende avseende mark med arrendatorerna tillhörig byggnad.
NJA 2000 s. 10: Arrende har efter fastighetsreglering kommit att gälla i två fastigheter. Ägarna till de båda fastigheterna har härigenom blivit gemensamt förpliktade gentemot arrendatorn vad avser arrendet i dess...
NJA 2001 s. 456: Genom fastighetsreglering överfördes - med fastighetsägarnas medgivande - mark omfattande en hel jordbruksfastighet till en annan sådan fastighet. Den överförda marken var utarrenderad. Någon...
NJA 2005 s. 943: Bostadsarrende. Vid inlösen av arrenderätt och av arrendatorn uppförd byggnad jämte övriga av denne utförda investeringar på arrendestället, skall lösenbeloppet i första hand fastställas till det...
NJA 2006 s. 678: Bestämmelserna i 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts analogt tillämpliga i ett fall gällande en samägd arrenderätt där lagstiftningen inte tillhandahåller någon annan metod för att...
NJA 2011 s. 664: Fastighetsägare som har gjort sannolikt att arrendeställe ska bebyggas med åretruntbostad har i visst fall ansetts ha ett intresse som påtagligt överväger arrendatorns intresse av fortsatt arrende...
NJA 2013 s. 82: Förlängning av ett avtal om bostadsarrende. Villkoren för den nya arrendetiden kan prövas bara i den utsträckning som en part i föreskriven ordning har hänskjutit frågan om ändring till...
NJA 2016 s. 832: Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till arrendenämnden med yrkande om "Medling vid förlängning av arrendeavtal". Ansökan har med hänsyn till vad som anfördes i...
NJA 2017 s. 577: Jordägarens byggnadsskyldighet vid jordbruksarrende. Arrendenämnden är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arbete som arrendatorn utför i jordägarens ställe, även efter det...
RH 1993:153: I tvist om förlängning av arrendeavtal har jordägaren ansetts ha gjort sannolikt att han själv skulle bruka arrendestället, och det har inte ansetts obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet...
RH 1993:165: Ansökan om förlängning av jordbruksarrende har avslagits då jordägaren gjort sannolikt att han själv skall bruka arrendestället och det ej ansetts obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet...
RH 1996:41: Fråga om tillämpning av 7 kap. 31 § jordabalken.
RH 2000:21: Vid anläggningsarrende har arrendatorn rätt att överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Skälighetsbedömningen har i visst fall ansetts skola göras utifrån de...
RH 2001:80: Med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser om nyttjanderättshavares skyldighet har en arrendator befunnits skyldig att återlämna arrendestället i såvitt möjligt samma skick som då det tillträddes.
RH 2008:37: Jordbruksarrende. Arrendatorer har inte tillåtits att överlåta en arrenderätt till sin dotter.
RH 2011:26: Efter återförvisning av mål till arrendenämnden i tvist om villkorsändring bör - eftersom arrendenämnden är förhindrad att ålägga en part att ersätta motpartens rättegångskostnad i en sådan process -...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation