lagen.nu

Arbetstagare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare sker genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som tyder på att den arbetspresterande parten är att anses som arbetstagare är:

  • Den arbetspresterande parten har ingått avtal om personlig arbetsskyldighet mot ersättning.
  • Arbetet utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll.
  • Det rör sig om ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande parten står till förfogande för uppgifter som uppkommer efterhand.
  • Den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan, vare sig detta beror på ett direkt förbud eller på arbetsförhållandena.
  • Råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av beställaren.
  • Den arbetspresterande ersätts för utlägg, t.ex. tjänsteresor.
  • Den arbetspresterande får åtminstone delvis sin ersättning i form av garanterad lön.
  • Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en arbetstagare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arbetstagare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (31)

AD 1994 nr 104: Arbetsdomstolen finner att en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en dagstidning som recensent av TV- program intagit en ställning som uppdragstagare och inte som anställd. Betydelsen...
AD 1994 nr 130: Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av tidigare anställda om försäljning och beståndsvård av försäkring. I målet har gjorts gällande att ett kringgående av gällande...
AD 1994 nr 66: Fråga huruvida personer, som under ett flertal år på heltid utfört personundersökningar som s.k. externa personundersökare, är att betrakta som arbetstagare (anställda) vid kriminalvårdsmyndighet.
AD 1995 nr 132: Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdomspraktikplats hos en arbetsgivare kan betraktas som arbetstagare hos denne.
AD 1995 nr 26: En anställd på ett arkitektkontor med uppgift att utföra kontorsgöromål, ritarbeten m.m. har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om att fortsättningsvis arbeta åt denne såsom uppdragstagare...
AD 1996 nr 135: En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett...
AD 1997 nr 17: En person deltog i och utförde arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av socialbidragstagare till arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen har funnit att det inte uppkommit något...
AD 1998 nr 138: Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotidning har varit att betrakta som arbetstagare eller som uppdragstagare.
AD 2002 nr 40: Fråga om ett försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och därmed berättigat till semesterersättning.
AD 2004 nr 18: Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendevalda förbundsordförande uppkommer tvist rörande skyldighet för organisationen att teckna tjänstepension för henne. Fråga i...
AD 2005 nr 16: Fråga om en innehållsproducent för ett TV-program har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet hade utförts under sådana omständigheter att producenten...
AD 2005 nr 33: Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet för en kommuns räkning har inte ansetts vara arbetstagare.
AD 2006 nr 24: Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid två av bolagets arbetsställen. Fråga om personerna är att anse som arbetstagare hos bolaget eller om de varit inhyrd...
AD 2012 nr 24: Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som arbetstagare eller som uppdragstagare. Efter att ha funnit att arbetet utförts under sådana omständigheter att programledaren var...
AD 2012 nr 59: En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos ett bolag där han tidigare varit visstidsanställd och sedermera kom att få en...
AD 2013 nr 32: Fråga om en musiker, som tidigare varit anställd men som sedan stått till förfogande genom sitt aktiebolag, varit arbetstagare.
MIG 2010:5: En EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige om denne är att betrakta som arbetstagare. Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat...
MIG 2013:18: En tredjelandsmedborgare har ansökt om asyl i Sverige. Eftersom han var gift med en i Sverige bosatt EES-medborgare med uppehållsrätt i Sverige, hade tredjelandsmedborgaren också uppehållsrätt i...
NJA 1981 s. 601: Fråga om den som utfört arbete såsom "konsult" åt ett bolag varit att betrakta som arbetstagare i förmånsrättslagens mening.
NJA 1982 s. 719: En fabriksarbetare har under flera år tillgripit varor på sin arbetsplats. Värdet av det tillgripna, sammanlagt drygt 25 000 kr, har ansetts ligga klart under gränsen för vad som ensamt bör föranleda...
NJA 1982 s. 784: Fråga om åkare som utfört transporter åt ett skogsföretag varit att betrakta som arbetstagare i förmånsrättslagens mening.
NJA 1983 s. 713: Frågor om tillämpning av 12 § 3 st förmånsrättslagen i aktiebolags konkurs (I och II). Arbetstagares andel i konkursbolag som i sin helhet ägdes av moderbolag har bedömts efter arbetstagarens...
NJA 1984 s. 614: Resning. Gåvoskatt har uttagits på en såsom gåva betecknad överlåtelse av en fastighet från en arbetsgivare till en av denne grundad personalstiftelse enligt 27 § lagen (1967:531) om tryggande av...
NJA 1985 s. 843: En arbetstagare i statlig tjänst skadades vid en trafikolycka och omplacerades till följd härav. Genom omplaceringen gick han miste om möjlighet att, såsom tidigare skett, göra besparingar på...
NJA 1987 s. 164: När försäkringsgivare utfärdat fribrev beträffande en av arbetsgivare tecknad pensionsförsäkring för arbetstagare, har arbetstagaren ansetts berättigad att i arbetsgivarens konkurs själv göra...
NJA 1988 s. 62: En statens vattenfallsverk tillhörig elkabel, genom vilken företaget A försågs med elkraft, skadades genom vållande av en grävmaskinist som utförde arbete åt B. Härigenom uppstod strömavbrott som...
NJA 1990 s. 231: Fråga om uppsåt vid förtalsbrott. - Tillika fråga om synnerliga skäl föreligger beträffande arbetstagares skadeståndsansvar enligt 4 kap 1 § skadeståndslagen. Även fråga om tillämpning av 55 kap 13 §...
NJA 1992 s. 631: Fråga om skådespelare som under en dag utfört arbete åt ett filmbolag varit att betrakta som arbetstagare vid tillämpning av lönegarantilagen.
NJA 1993 s. 539: Ett företag som säljer kontorsutrustning har sänt ut erbjudanden till ett stort antal arbetsplatser, såväl offentliga som privata. I erbjudandena, som varit adresserade till olika arbetstagare,...
NJA 1996 s. 311: Den statliga lönegarantin har ansetts kunna omfatta en fordran oavsett att den arbetspresterande var komplementär i ett kommanditbolag som slutit avtalet om arbetsprestation med konkarsgäldenären,...
NJA 2004 s. 126: En arbetstagare skadade sin ena hand i en fabriks limspridningsmaskin. Fråga om platschefen vid fabriken haft arbetsmiljöansvaret och gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation