lagen.nu

Arbetsskyldighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Omfattningen av arbetstagarens arbetsskyldighet avgörs med vägledning av 29/29-principen, vilken utgör en inskränkning i arbetsgivarens i princip fria omplaceringsrätt enligt arbetsgivarprerogativet (se även bastubadarprincipen). Hur långt arbetsgivarens omplaceringsrätt kan sträckas beror således på omfattningen av arbetstagarens arbetsskyldighet. Om arbetsgivarens omplacering medför ett överskridande av arbetstagarens arbetsskyldighet enligt nedan, anses omplaceringen i realiteten vara ett skiljande från anställningen, vilket gör att LAS regler om uppsägning aktualiseras.

Arbetsskyldigheten omfattar alla arbetsuppgifter som utförs för arbetsgivarens räkning, vilket innebär att arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke kan överföra sina skyldigheter enligt anställningsavtalet till annan arbetsgivare. Vidare gäller arbetsskyldigheten inom arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde, vilket innebär inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Det innebär med andra ord att en tjänsteman normalt inte är skyldig att utföra arbete som faller inom arbetares kollektivavtal och tvärtom. Slutligen gäller arbetsskyldigheten inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer, och med detta menas i stort sett bara det att det inte ska krävas någon genomgripande omskolning av arbetstagaren för att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

29/29-principen är en dold klausul i kollektivavtal och gäller både i privat och offentlig sektor. Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet. I stället för att det ska falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer undersöks det om omplaceringen innebär att tjänstens beskaffenhet har förändrats i grunden, d.v.s. att arbetstagaren i realiteten har fått en annan anställning än tidigare.

Principen har fått sitt namn efter AD 1929 nr 29 där arbetsdomstolen angav att en kollektivavtalsbunden arbetstagare "är skyldig att mot de avtalsenliga löneförmåner, som gälla för det arbete, vari han är anställd, utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna yrkeskvalifikationer."

29/29-principen är en tolkning av arbetstagares arbetsskyldighet enligt kollektivavtal och avvikande reglering kan finnas i såväl kollektivavtal som arbetstagares personliga anställningsavtal (även om detta är ovanligt). Det har i den juridiska litteraturen antagits att principen gäller även för utanförstående arbetstagare som är anställda hos kollektivavtalsbunden arbetsgivare och anställda hos utanförstående arbetsgivare, men detta har ännu inte prövats i domstol.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (15)

AD 1993 nr 151: Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet skall arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist iaktta turordningsregler som innebär bl.a. att turordningen fastställs för...
AD 1994 nr 77: En kommun har beordrat en platschef inom kommunens barnomsorg till arbete med att leda verksamheten vid en enda av kommunens förskolor, kombinerat med "ansvar för socialt områdesarbete" i det område...
AD 1995 nr 31: Fråga om piloter inom SAS är skyldiga enligt kollektivavtal att i samband med flygning utföra vissa kontroller av flygplanet.
AD 1996 nr 113: Fråga om en hos staten anställd arbetstagare, som innehar en konstitutorialtjänst som 1:e postiljon, är skyldig att utföra arbetsuppgifter hos ett av de bolag som efter Postverkets bolagisering...
AD 1996 nr 63: I samband med att en kommun övertog ansvaret för dagcenterverksamhet genomfördes en organisationsförändring som innebar bl.a. att en ledningsnivå avskaffades. Detta ledde till att de som anställts...
AD 1997 nr 75: En deltidsanställd brandman blev omplacerad i sin huvudanställning och kunde därför inte längre hålla den s.k. anspänningstiden under dagtid. Kommunen medgav då att han under beredskapstjänst dagtid...
AD 1998 nr 61: Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att utföra visst arbete under uppsägningstiden. Arbetstagarens fackliga organisation uttalar med hänvisning till 34 §...
AD 1999 nr 48: En kommunalt anställd hälsoskyddsinspektör har under flera år handlagt tillsynsärenden rörande s.k. sjuka hus. På grund av omständigheter som är att hänföra till hälsoskyddsinspektörens...
AD 2001 nr 10: En arbetstagarorganisation beslutar att utöva tolkningsföreträde enligt 34 § första stycket medbestämmandelagen. Enligt organisationen har arbetsskyldighet inte förelegat beträffande en viss...
AD 2002 nr 134: En arbetsledare i tunnelbanan har omplacerats till arbete som trafikvärd. Fråga om arbetsgivaren därigenom skilt arbetstagaren från dennes anställning och - när denna fråga besvarats nekande - om...
AD 2002 nr 84: Fråga om förutsättningar förelegat för interimistiskt förordnande om arbetstidsförläggning sedan vissa arbetstagare, med hänvisning till att deras resp. fackliga organisation utövat...
AD 2003 nr 20: En arbetstagare har fått vikariat hos en kommun som skolbusschaufför. Fråga huruvida omplacering av arbetstagaren till arbete som skolvaktmästare rättsligt sett har inneburit att arbetstagaren blivit...
AD 2006 nr 41: Ett elinstallationsföretag A utförde löpande underhållsarbeten för ett större företag B i processindustrin. B begärde att A skulle utföra ett installationsarbete i anslutning till ett driftsavbrott...
AD 2012 nr 66: En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala räddningstjänstens deltagande vid olika former av larm inom den s.k. IVPA-verksamheten. Tvist har uppkommit om det enligt...
AD 2017 nr 59: Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad. Tvisten gäller om arbetstagare hos myndigheteten är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation