lagen.nu

Arbetslöshetsförsäkring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arbetslöshetsförsäkring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arbetslöshetsförsäkring finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (55)

HFD 2011 ref. 32: Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av...
HFD 2011 ref. 57: Att en medlem i en arbetslöshetskassa själv rättar en oriktig uppgift kan utgöra särskilda skäl för kassan att inte utesluta denne.
HFD 2011 ref. 81: Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid ska betala tillbaka ersättningen. Det är arbetslöshetskassan som ska visa att...
HFD 2012 ref. 14: Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit uppfyllt i visst fall.
HFD 2012 ref. 25: Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.
HFD 2012 ref. 42: Beslut att inte medge fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassa efter utträde på grund av bristande betalning av medlemsavgift ska fattas av kassans styrelse när en medlem begär att få kvarstå på...
HFD 2013 ref. 26: Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var...
HFD 2013 ref. 63: Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsersättning.
HFD 2013 ref. 64: Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro.
HFD 2014 ref. 15: Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits parallellt...
HFD 2014 ref. 61: Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
HFD 2015 ref. 21: Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte...
HFD 2015 ref. 44: Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
HFD 2017 ref. 11: Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.
HFD 2017 ref. 34: Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på...
HFD 2017 ref. 47: Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.
HFD 2017 ref. 49: En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring.
HFD 2017 ref. 55: En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.
RÅ 1997 ref. 13: Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration har ansetts skola överklagas till länsrätten i det län där kassans styrelse har sitt säte och inte till länsrätten i det län där lokalkontoret är...
RÅ 2001 ref. 16: Fråga om innebörden av begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen
RÅ 2001 ref. 29: Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenskapliga forskningsrådet, har i visst fall ansetts som heltidsutbildning och därmed betraktats som överhoppningsbar tid vid...
RÅ 2001 ref. 48: Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan anses ha upphört annat än tillfälligt.
RÅ 2002 ref. 111: Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring uppstår ett brutet tal, skall detta avrundas till närmaste hela timtal.
RÅ 2002 ref. 23: Yrkande om muntlig förhandling i ett mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning borde ha bifallits redan med tillämpning av 9 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen när de faktiska...
RÅ 2002 ref. 47: Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på grundval av det arbete som sökanden utfört samtidigt som hon uppburit föräldrapenning eller med utgångspunkt från...
RÅ 2002 ref. 72: Vid tillämpning av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till...
RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.
RÅ 2003 ref. 96: Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar...
RÅ 2004 ref. 53: Föreskrifter utfärdade av Arbetsmarknadsstyrelsen om beräkning av arbetslöshetsersättning till företagare har i ett visst hänseende ansetts strida mot gemenskapsrätten.
RÅ 2004 ref. 73: En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet arbete av den anledningen att han ansett lagen om anställningsskydd berättiga honom till en annan...
RÅ 2004 ref. 82: I avsaknad av övergångsbestämmelse har nya bestämmelser avseende förlängning av en ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen inte ansetts tillämpliga i det fall ersättningsperioden löpt ut...
RÅ 2004 ref. 91: En tidsfrist för ansökan om arbetslöshetsersättning har ansetts inte kunna gälla, när tillämpliga författningar inte innehåller någon uttrycklig regel därom.
RÅ 2005 ref. 39: Arbetsmarknadsstyrelsen har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter till att besluta materiella föreskrifter i en fråga som inte är berörd i huvudförfattningen.
RÅ 2005 ref. 90: Ett arbete, som var helt baserat på provision men där det visade sig att någon ersättning inte kom att utgå, har ansetts kunna beaktas vid bedömningen av om arbetsvillkoret inom...
RÅ 2006 ref. 23: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande...
RÅ 2006 ref. 6: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en person som frivilligt övergått från heltidsanställning till halvtidsanställning hos samma arbetsgivare inte ansetts som...
RÅ 2007 ref. 20: En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar hos ett bemanningsföretag ansetts som arbetslös och berättigad till arbetslöshetsersättning.
RÅ 2007 ref. 64: En person som spelar fotboll på elitnivå har inte ansetts stå till arbetsmarknadens förfogande på sådant sätt att han har rätt till arbetslöshetsersättning.
RÅ 2007 ref. 8: En arbetslös person har efter att ha begärt omprövning av Försäkringskassans beslut att dra in hennes sjukpenning fått sådan ersättning retroaktivt och därigenom fått både sjukpenning och...
RÅ 2008 ref. 2: Arbetslöshetsförsäkrad har efter en sammanvägning av flera omständigheter blivit delvis befriad från skyldigheten att återbetala felaktigt utbetald försäkringsersättning.
RÅ 2008 ref. 45: Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning när sökanden avvisat erbjudet arbete i Norge.
RÅ 2008 ref. 90: Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder mot att en arbetslös medlem behåller sitt medlemskap när hon arbetat utomlands och varit ansluten till...
RÅ 2009 ref. 105: Bonus som utgetts en gång per år har inte medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.
RÅ 2009 ref. 30: En arbetsgivare har i anslutning till att en anställd lämnat sin anställning överenskommit med denne att arbetsgivaren skulle teckna och betala en tjänstepensionsförsäkring. Det inbetalade beloppet...
RÅ 2009 ref. 32: En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanställning har inte ansetts ha lämnat sin anställning utan giltig anledning och grund för avstängning från rätt till...
RÅ 2009 ref. 45: En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildning...
RÅ 2009 ref. 46: En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring...
RÅ 2009 ref. 97: Normalarbetstiden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har baserats på såväl anställning i Sverige som i Danmark, trots att enbart lön vid anställning i Sverige har beaktats enligt artikel 68.1 i...
RÅ 2009 ref. 99: Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har studietid i Australien ansetts överhoppningsbar.
RÅ 2010 ref. 23: I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen ansetts ha upphört tillfälligt trots att företagets hemsida inte stängts.
RÅ 2010 ref. 46: Särskilda skäl har förelegat att låta en person få fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan trots att hon inte inom föreskriven tid har betalat medlemsavgiften för en månad.
RÅ 2010 ref. 5: En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.
RÅ 2010 ref. 65: Fråga i mål om nedsättning av dagpenning om en arbetsansökan har utformats på sådant sätt att sökanden uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd.
RÅ 2010 ref. 82: En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats med för högt belopp. Anledning till hel eller delvis befrielse från...
RÅ 2010 ref. 87: En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt sökt en heltidsanställning, har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning för tid som inte omfattats av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation