lagen.nu

Arbetsdomstolen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.

Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Mer om Arbetsdomstolen kan man läsa här på Arbetsdomstolens webbsida.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arbetsdomstolen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1982 s. 318: Talan not TR:s avvisningsbeslut, vilket innebar att stämningsansökan avseende arbetstvist ej upptogs därför att ansökningen befanns otjänlig som grund för rättegång, har ansetts skola fullföljas till...
NJA 1982 s. 674: Arbetsdomstolen har i mål om uppsägning av anställning meddelat interimistiskt beslut om anställningens upphörande. Ansökan av den anställde om resning har upptagits till prövning.
NJA 1984 s. 705: Domvillobesvär. I tvistemål har käranden som grund för sin talan åberopat att ett anställningsförhållande förelegat mellan parterna. Svaranden har bestritt att så varit förhållandet. Arbetstvist har...
NJA 1987 s. 334: Talan mot TR:s avvisningsbeslut, vilket innebar att stämningsansökan avseende arbetstvist avvisades på grund av rättegångshinder, har ansetts skola fullföljas till arbetsdomstolen. 2 kap 3 § lagen...
NJA 1988 s. 319: Arbetsdomstolen har i mål om skadestånd på grund av uppsägning av anställning avvisat en preskriptionsinvändning med stöd av 50 kap 25 § 3 st RB. Domvillobesvär över beslutet har ansetts inte kunna...
NJA 1997 s. 235: Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.
NJA 1999 s. 745: En talan mot facklig organisation med yrkande om skadestånd under påstående att ren förmögenhetsskada tillfogats tredje man genom otillbörligt handlande i samband med en facklig blockad har ansetts...
NJA 2001 s. 29: Medlem i arbetstagarorganisation har ansetts vara behörig att ansöka om resning i mål där organisationen fört hans talan i Arbetsdomstolen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation