lagen.nu

Ansvarsförsäkring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ansvarsförsäkring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ansvarsförsäkring finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (14)

1992-2652: Fråga om ersättning för personskada som uppkommit när en dam halkat på en osandad trottoar. Försäkringsbolaget har ansetts ha bevisbördan för att tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra...
1992-4991: En far som hjälpt sin dotter att flytta hemifrån och som därvid skadat en bokhylla har inte ansetts vara att likställa med en arbetstagare. Ersättning för bokhyllan borde därför kunna utgå ur...
1994-4399: Fråga om mäklares ansvar för uppgift om lägenhets bostadsyta. Avgörande 1995-02-23; 94-4399
1997-2953: I ärendet, som haft sitt upphov i en trafikolycka där en hund blivit påkörd av en bil, har nämnden tagit ställning till ansvarsfördelningen mellan en bilförare och en hundägare, som båda enligt lag...
1997-3081: SL har, genom att inte vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall, ansetts vållande till den skada en äldre dam åsamkats på grund av fel i en rulltrappas funktion. Avgörande 1998-07-30;...
2000-1388: Vid sakskada skall, när den skadade egendomen repareras, skadevållaren utge full ersättning för reparationskostnaden och något åldersavdrag skall inte göras. Avgörande 2000-10-26; 2000-1388
2001-5632: Fråga om kommuns ansvar i egenskap av fastighetsägare för personskada som orsakats av nedfallande ljusramp i skola (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Avgörande 2002-03-26; 2001-5632
NJA 1993 s. 222: Cession av rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring.
NJA 2001 s. 486: Sedan det genom lagakraftägande dom fastställts att en försäkringsmäklare var skadeståndsskyldig mot sin uppdragsgivare har mäklarens försäkringsgivare utbetalat ersättning ur dennes...
NJA 2009 s. 355: En ansvarsförsäkringsgivares avstående i förhållande till försäkringstagaren att åberopa preskription har ansetts inte gälla till förmån för den skadelidandes rättsinnehavare, när denne enligt...
NJA 2012 s. 3: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.
NJA 2013 s. 51: En båtägares skyldighet att på grund av egen oaktsamhet ersätta skada som har uppstått vid sammanstötning med en annan båt har ansetts vara underkastad sjölagspreskription.
NJA 2017 s. 237: Ansvarsförsäkring. Fråga om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen.
NJA 2017 s. 601: Ansvarsförsäkring och direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs. Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation