lagen.nu

Anställningsförhållande

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett avtal om arbetsskyldighet mot ersättning föreligger.

Ett anställningsavtal kan dock ingås formlöst. Avtalsbundenhet kan uppstå genom att det finns en gemensam viljeförklaring enligt avtalslagens modell för anbud och accept. Den kan också uppkomma genom konkludent handlande, t.ex. genom att en person tillgodogör sig en annan persons arbetsinsats.

En arbetsgivare kan slutligen bli avtalsrättsligt bunden genom sin passivitet. Om arbetsgivarens uppträdande vid en arbetsintervju eller andra kontakter med en arbetssökande har givit denne fog för att anta att ett anställningsförhållande har uppkommit är det arbetsgivarens skyldighet att förklara att en anställning inte har kommit till stånd.

I litteratur, förarbeten och praxis har det uppställts ett antal kriterier som talar för att en anställning föreligger, varav de två första utgör kärnan i arbetstagarbegreppet:

  • Det finns ett avtal om personlig arbetsskyldighet mot ersättning.
  • Arbetet utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll
  • Det rör sig om ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande parten står till förfogande för uppgifter som uppkommer efterhand.
  • Den arbetspresterande parten är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan.
  • Råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av beställaren.
  • Den arbetspresterande ersätts för utlägg, t.ex. tjänsteresor.
  • Den arbetspresterande får åtminstone delvis sin ersättning i form av garanterad lön.
  • Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en arbetstagare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (8)

AD 2003 nr 1: En f.d. teletekniker som deltagit i en av förre arbetsgivaren och AMU anordnad teoretisk elutbildning har därefter för att få certifikat som starkströmselektriker utfört arbete hos ett...
AD 2005 nr 33: Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet för en kommuns räkning har inte ansetts vara arbetstagare.
AD 2008 nr 92: En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdraget gällde tills vidare, dock längst under två år, med en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Uppdraget avsåg 75 procent...
AD 2009 nr 14: Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.
NJA 1981 s. 929: Fråga i visst fall huruvida flicka, som ridit en häst, hade för hästägarens räkning utfört arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande. 3 kap 1 § 1 st och 6 kap...
NJA 1984 s. 705: Domvillobesvär. I tvistemål har käranden som grund för sin talan åberopat att ett anställningsförhållande förelegat mellan parterna. Svaranden har bestritt att så varit förhållandet. Arbetstvist har...
NJA 1993 s. 22: En arbetsgivare har försummat att betala ut lön till en arbetstagare som därför sagt upp anställningen. Vid beräkning av skadestånd åt arbetstagaren enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid...
NJA 2008 s. 429: I samband med att en anställning upphört har upprättats två kontrakt. I det ena upptogs villkor rörande anställningens upphörande, i det andra villkor för en kortare tids konsultuppdrag samt en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation