lagen.nu

Anställning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Anställning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Anställning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

AD 1994 nr 109: Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vilken av B entledigats från befattningen som verkställande direktör, att av B erhålla avgångsvederlag enligt det...
AD 1997 nr 88: En präst med anställningsformen fullmakt har av stiftsstyrelsen förflyttats till annan tjänst med tillämpning av bestämmelser i 33 kap. 18 § kyrkolagen. Vid prövning av om förflyttningsbeslutet har...
AD 2001 nr 42: Hos Televerket fanns när verket bolagiserades vissa arbetstagare som hade s.k. bottentjänster tillsatta med konstitutorial samt vid sidan av dessa tjänster statligt reglerade förordnandetjänster utan...
AD 2006 nr 16: Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren lade ned sin verksamhet på orten. Under uppsägningstiden erbjöds, sökte och tillträdde arbetstagarna anställningar hos samma...
AD 2010 nr 14: En gravid kvinna A, som var anställd som lokalredaktör hos ett tidningsföretag, sökte en ledig anställning vid tidningens centralredaktion. Arbetsgivaren valde en annan sökande till arbetet. Fråga om...
AD 2011 nr 92: Ett avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare om att arbetstagarens anställning mot viss ersättning skulle upphöra har förklarats ogiltigt med stöd av 30 § avtalslagen.
MIG 2007:57: Vid bedömningen av om en utlänning, som tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning, får beviljas ett nytt uppehållstillstånd efter att anknytningen upphört har...
MIG 2012:21: En kvinna har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make i Sverige. Trots att hon skilts från mannen har hon beviljats fortsatt uppehållstillstånd av det skälet att...
MIG 2014:10: En utlänning kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anställning trots att han eller hon är utvisad med återreseförbud. Vad, om något, som ska ske med avlägsnandebeslutet och...
MIG 2014:18: En utlänning, som tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd som var grundat på viss anställning, har inifrån Sverige ansökt om att få tillståndet förlängt. Det har inte...
NJA 1982 s. 674: Arbetsdomstolen har i mål om uppsägning av anställning meddelat interimistiskt beslut om anställningens upphörande. Ansökan av den anställde om resning har upptagits till prövning.
NJA 1985 s. 360: A anförde besvär mot en skolstyrelses beslut att förordna B som innehavare av en tjänst som hemspråkslärare för vårterminen 1982. Regeringen fann att A hade bort ifrågakomma före B till tjänsten men...
NJA 1991 s. 714: Fråga vid tillämpning av lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs om en arbetstagare hade uppfyllt det i 11 § 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd uppställda kravet på sex månaders...
NJA 1992 s. 631: Fråga om skådespelare som under en dag utfört arbete åt ett filmbolag varit att betrakta som arbetstagare vid tillämpning av lönegarantilagen.
NJA 2005 s. 661: Ett avskedande från en anställning skall beaktas vid straffmätningen även när brottet begåtts i anställningen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation