lagen.nu

Anslutningsöverklagande

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Anslutningsöverklagande är när åklagaren överklagar en tingsrättsdom till hovrätten i anslutning till den tilltalades överklagande. Detta utgör ett mellanläge mellan åklagarens "bestrider ändring" och att åklagaren själv aktiv överklagar målet. Den praktiska konsekvensen av ett anslutningsöverklagande är att vid fällande dom kan påföljden antingen skärpas eller mildras. Vid ett överklagande av den tilltalade, som åklagaren bara bestrider ändring på, kan domen endast fastställas/upphävas eller mildras såväl vad avser skuldfrågan som påföljdsfrågan. Vid anslutningsöverklagande har den tilltalade/den överklagande parten möjlighet att återkalla målet. om han/hon fruktar att domen kan komma att skärpas. Om åklagaren däremot aktivt överklagat domen, måste målet genomföras i den högre instansen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (14)

MÖD 2015:21: Avvisande av anslutningsöverklagande-----Sedan ena parten i ett fastighetsbildningsmål överklagat en dom från mark- och miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen har motparterna i målet, efter...
NJA 2000 s. 181: M väckte med anledning av viss skada talan mot L och P med yrkande att det skulle fastställas i första hand att L var skyldig att utge ersättning på grund av försäkringsavtal och i andra hand att P...
NJA 2000 s. 181: M väckte med anledning av viss skada talan mot L och P med yrkande att det skulle fastställas i första hand att L var skyldig att utge ersättning på grund av försäkringsavtal och i andra hand att P...
NJA 2003 s. 244: Sedan TR i tvistemål bifallit käromålet delvis och förordnat att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad, har ena parten överklagat domen såväl i huvudsaken som beträffande...
NJA 2007 s. 633: A åtalades för misshandel av B och C. C biträdde åtalet och förde skadeståndstalan. A dömdes för misshandel av B medan åtalet för misshandel av C och C:s skadeståndstalan ogillades. Sedan A...
RH 1995:130: Sedan den ena parten i ett tvistemål överklagat tingsrättens dom i huvudsaken, har motparten kommit in med ett anslutningsöverklagande som avser ett i domen intaget beslut om ersättning för...
RH 1995:56: Anslutningsöverklagande förfallet om prövningstillstånd ej meddelas beträffande det första överklagandet.
RH 1996:117: Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis föra talan mot ett tingsrättsbeslut. Inte heller kan bestämmelserna beträffande domar tillämpas analogt för beslut i detta...
RH 2001:27: Anslutningsöverklagande mot part som ej överklagat har avvisats.
RH 2001:47: Sedan en part anslutningsvis överklagat såväl tingsrättens dom i huvudsaken som tingsrättens beslut om rättegångskostnader, har hovrätten avvisat anslutningsöverklagandet i den del det avsåg...
RH 2001:67: Den tilltalade, som hade överklagat tingsrättens dom, uteblev från huvudförhandlingen i hovrätten. Även åklagaren, som hade överklagat domen anslutningsvis, uteblev från förhandlingen. Den...
RH 2003:14: Fråga om behörighet att anslutningsöverklaga.
RH 2008:23: Åklagare yrkade ansvar på en kvinna för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Tingsrätten ogillade åtalet för våld mot tjänsteman och dömde kvinnan för våldsamt motstånd till dagsböter. Sedan...
RH 2015:58: En part i ett tvistemål har överklagat tingsrättens avgörande inom treveckorsfristen. Samma part har sedan överklagat domen även anslutningsvis. Anslutningsöverklagandet har tillåtits eftersom det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation